28 Март 2015            
  БГ
 
   

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с уведомление, направено на 16.03.2015 г. съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че е открита ликвидационна процедура за Banco de Madrid по решение на испанския съд на 25.03.2015 г.

Inigo de la Lastra
Director Secondary Markets
General Markets Directorate
Spanish Securities Markets Commission (CNMV)
C/ Edison, 4
28006 – Madrid (Spain)
Phone 34 91 585 16 23
E-mail: lastra@cnmv.es

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомление във връзка с TARGET2-BE, в съответствие с Директива 98/26 / ЕО, чл. 6

 

      В съответствие с чл. 6 от Директива 98/26 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, Banco de Espana с настоящото ви информира за следното:

      Институцията "Banco de Madrid, S.A. " (Регистриран в Banco de Espana и с BIC код TARGET2 MADRESMMXXX) е участник в системата TARGET2-BE.

      На 10.03.2015 г. Изпълнителната комисия на Banco de Espana назначи двама администратори, за да се осигури непрекъснатост на дейността на банката. Днес, администраторите на Banco de Madrid, S.A. оповестиха публично решението за поставяне на Banco de Espana в производство по несъстоятелност и спиране на операциите на банката, до произнасяне на съдия, назначен по делото.

      Banco de Espana, в качеството си на оператор на TARGET2-BE и в съответствие с разпоредбите, прие решение за повишено внимание и временно изключване на институцията като участник на TARGET2-BE.

Хесус Лопес

Директор на отдела за платежните системи
Banco de Espana
+34 91 3385684

 

Notification regarding TARGET2-BE, in accordance with Directive 98/26/EC art. 6

 

      In accordance with article 6 of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems, the Banco de Espana hereby informs you of the following:

      The institution 'Banco de Madrid, S.A.' (registered in Banco de Espana and with BIC code TARGET2 MADRESMMXXX) is a participant in TARGET2-BE system.

      On the 10th March 2015 the Executive Commission of Banco de Espana appointed two administrators of the institution in order to ensure the continuity of this bank’s activity. Today, the decision has been made public by the provisional administrators of Banco de Madrid, S.A. to apply for insolvency proceedings and to suspend the bank’s operations until a pronouncement has been made by the Judge appointed to the case.

      Banco de Espana, in its condition of operator of TARGET2-BE and in accordance with regulations, adopted a caution decision consisting on the temporary exclusion of the institution as participant of the TARGET2-BE.

Jesus Lopez
Director of the Payment Systems Department
+34 91 3385684
paymentsystem@bde.es

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми колеги,

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 21.01.2015г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg до 30.01.2015г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с влизането в действие на новата информационна система на „Централен депозитар”, на 17/01/15 г. в парк-хотел „Москва” бе проведен семинар - обучение за служители от бекофиси на неговите членове.

      На семинара бяха регистрирани 119 участници.

      Анкета за оценка на организацията и учебно-информационното съдържание на семинара бе попълнена от 90 участника. Обобщената средна оценка по шестобална скала е 5,53 за организация на събитието и 5,10 за учебно-информационното съдържание.

      Централен депозитар благодари за проявения активен интерес от страна на членовете и ще продължи и занапред практиката за организиране на семинари по актуални въпроси, представляващи интерес за служители на неговите членове.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА

 

      Уважаеми колеги,

      Информираме Ви, че материалите за организирания Семинар - обучение от Централен депозитар АД са достъпни на официалната интернет страница, в раздел „Събития”, рубрика ”Семинар-обучение 17.01.2015 г.” или от ТУК.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с обявения от Централен депозитар АД Семинар-обучение за служители в бекофисите, организиран по повод предстоящото стартиране на новата Система за Клиринг и Сетълмент, Ви информираме, че същият ще се проведе на 17 януари 2015 г. в парк хотел „Москва”, в зала „Европа”. Мероприятието ще протече при следния дневен ред:

      09.30 - 10.00              Регистрация
      10.00 - 10.15              Откриване
      10.15 - 11.00              Правилник за дейността на ЦД АД (общи положения,                                          промени в нормативната уредба)
      11.00 - 11.40              Комуникация и общи принципи на системата
      11.40 - 12.00              Кафе пауза
      12.00 - 13.15              Приключване на сделки и прехвърляния. Операции в СКС
      13.15 - 14.00              Обяд
      14.00 - 14.40              Регистрация на особени залози и финансови обезпечения
      14.40 - 15.00              Заемане на финансови инструменти
      15.00 - 15.15              Кафе пауза
      15.15 - 16.30              Корпоративни действия, Управление на транзакции и                                          таксуване. Гаранционен сетълмент фонд
      16.30 - 17.30              Въпроси и отговори

      Цената за участие е 20 лв. (с включено ДДС). Таксата за заявените участници ще бъде удържана на 15 януари 2015 г. от сетълмент сметката на съответния член на Централен депозитар АД и включена в месечната фактура за използваните сетълмент услуги.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” са публикувани:

 1. Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД;
 2. Мотиви към проекта.

      Дата на публикуване :  19. 12.2014г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg до 30.01.2015г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с предложения на представителни организации на пазарните участници за удължаване на тестовия период на новата информационна система на ЦД АД и анализ на проведените тестове за работа с новата система,

      Съветът на директорите на ЦД АД с решение по протокол № 15/16.12.2014г. взе решение за удължаване паралелната работа на двете информационни системи на ЦД АД до 31.03.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Уважаеми колеги,

      Като част от Програмата за въвеждане на новата Система за Клиринг и Сетълмент, Централен депозитар АД организира двудневен Семинар-обучение за служители в бекофисите. Семинарът ще се проведе на  17 и 18 януари 2015 г., в гр. София.

      В Програмата ще бъдат включени теми за:

      Комуникация със системата, Приключване на сделки, Корпоративни действия, Връзка между Сетълмент системата и Регистъра,  Вписване на обезпечения, както и описание на новите услуги, възможни след въвеждането на СКС.

      Информация за мястото и подробна Програма ще  Ви бъде предоставена допълнително.

      За регистрация, моля най-късно до 30 декември 2014 г. да изпратите имената на Вашите служители и организацията, която представляват на г-н Юлиян Динков, началник отдел „Административен” на електронен адрес:  J.Dinkov@csd-bg.bg.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      1. Във връзка с решение  на УС на БНБ № 138/06.11.2014 г. за отнемане на лиценза за извършване на дейност на „Корпоративна търговска банка” АД , на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 117, ал. 9 от Правилника за дейността на ЦД АД, Съветът на директорите на ЦД АД взе решение (Протокол № 14 от 20.11.2014г.) за прекратяване на членството на  „Корпоративна търговска банка” АД в ЦД АД.

       2. Прехвърлянето на финансови инструменти по клиентските сметки при КТБ АД при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в ЦД АД следва да се извършва по реда на Правилника за дейността на ЦД АД в законоустановените срокове.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съгласно чл. 6.2 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента и Директива 2009/44/ЕС, с настоящето Ви уведомяваме, че Хърватската Национална Банка е получила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност за Nava banka d.d.

      Производството по несъстоятелност е открито на 01.12.2014 г., в 15:00 ч.

Marijo Pastuovic
director of Payment Systems Operations Department

 

      Dear Sirs,

      With reference to Article 6.2 of the Settlement Finality Directive 98/26/EC and Directive 2009/44/EC, we hereby notify you that the Croatian National Bank has received the Court decision on the opening of bankruptcy proceedings against Nava banka d.d.

      The bankruptcy proceedings have been opened on 1 December 2014 at 15:00.

Yours sincerely,

Marijo Pastuovic
director of Payment Systems Operations Department

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Уведомяваме Ви, че на 21 ноември 2014 год. Централен депозитар АД ще работи с клиенти без прекъсване от 9.30 часа до 14.00 часа.

      Няма промени в графика на работа на системата за сетълмент.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съветът на Директорите на Централен депозитар АД, на свое заседание, проведено на 18.09.2014 г., взе решения за:

 1. Актуализиране на графика за тестване и въвеждане на новата Система за Клиринг и Сетълмент. Съгласно Решението, графика е следния:

- Стартиране тестове с всяка една от софтуерните фирми – от 29.09.2014. до 13.10.2014 г.;


- Провеждане на тестове на системата с инвестиционните посредници – от 14.10.2014 г. до 31.10.2014 г.;


- Провеждане на интеграционни тестове – от 01.11.2014 г. до 10.11.2014 г.;


- Стартиране включването на инвестиционните посредници, които заявят желание и готовност за работа с новата информационна система  - 11.11.2014 г.


Двете системи ще работят паралелно до края на 2014 г.

 

  2. Да бъде удължен срока на приложеното решение от 25.06.2014г. за временно спиране на членството, както следва:

- „Корпоративна търговска банка” АД -  до 20.11.2014г. включително, в съответствие с решение на Управителния съвет на БНБ № 114 от 16.09.2014 г. или до отпадане на основанието;


- „Търговска банка Виктория” ЕАД (предходно наименование „Креди Агрикол България” ЕАД)  -  до 22.11.2014г. включително, в съответствие с решение на Управителния съвет на БНБ № 115 от 16.09.2014 г. или до отпадане на основанието.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувани са промени в Правилника за дейността на ЦД АД, приети с решение на СД на ЦД АД по Протокол № 9/28.07.2014 г. и одобрени с решение № 758-ЦД от 25.08.2014г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме за взето решение за отнемане на лиценза на инвестиционен посредник Aktiv Broker d.o.o., Zagreb.

      Aktiv Broker d.o.o., Zagreb е инвестиционен посредник под надзора на Агенцията за финансов надзор на Хърватия.

Drasko Albrecht
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za trziste kapitala / Capital Market Division

 

      Dear colleagues,

      Pursuant to the Article 6 of the Settlement Finality Directive 98/26/EC, please be informed of the decision on the revoking of the licence to the investment firm Aktiv Broker d.o.o., Zagreb, for your information.

      Aktiv Broker d.o.o., Zagreb, is an investment firm supervised by the Croatian Financial Services Supervisory Agency.

Kind regards,

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency

Sektor za trziste kapitala / Capital Market Division

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Във връзка с планираното стартиране на новата система за Клиринг и Сетълмент на 30.09.2014г., най-учтиво каним отново членовете на Централен депозитар АД да присъстват на организираната среща за обсъждане на готовността за включването им в новата система и евентуално възникнали проблеми в хода на тестовете при комуникацията със СКС, която ще се проведе на 03.09.2014г. от 14.00 часа в залата на „Перформ Бизнес Център”,  пл.  „Позитано” № 2 (срещу входа на Централен депозитар – ул. „Три уши” № 6).

      На срещата се очаква да присъстват представляващи дружествата, служители в ”Бек офис” и IT специалисти.

      Моля тези от Вас, които желаят да присъстват, да заявят това на и-мейл адрес  d.georgieva@csd-bg.bg или на телефони 4001226; 9391966!

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      От дата 25.08.2014 год. ще бъде възстановена търговията с акции на „Чез Разпределение България” АД, емисия BG1100025110. Капитала на дружеството след регистрацията на сплит е в размер на 1 928 000 лева /1 928 000 броя акции с номинална стойност 1 лев/. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Уведомяваме Ви, че съгласно заявление от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за регистрация на сплит, временно ще бъде спряна търговията на извънрегулиран пазар с емисията акции, издаден от дружеството, ISIN код BG2100025110 за срок от 3 /три/ работни дни от 20.08.2014 до 22.08.2014.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 7 август 2014 г. ACPR(Prudential supervision and resolution authority, France) е получила уведомление относно открита процедура по ликвидация за инвестиционните посредници Global Equities и Global Equities Capital Matkeys.

      При необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с г-н David Revelin или Beatrice Passera.

David REVELIN
Head of Business and Private Law Unit
Prudential supervision and resolution authority

 

      Dear Madam, dear Sir,

      With reference to Article 6 of Directive 98/26/EC on settlement finality, please be informed that on 7 August 2014, the ACPR has received notification regarding the opening of a liquidation procedure as regard Global Equities and Global Equities Capital Markets, both licensed as investment firms.

      If you have any questions regarding this notification, please contact me, or my deputy Beatrice Passera in copy of this e-mail.

Regards,
David Revelin

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми дами/господа,

      С цел да улесним нашите клиенти, считано от 01 септември 2014 г. Централен депозитар АД ще предостави възможност за изпращане на електронни фактури за извършени услуги на посочен от съответния клиент електронен адрес. За целта молим клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, да изпратят по електронната поща на адрес efaktura@csd-bg.bg подписано сканирано копие на приложеното заявление. Също така, заявлението може да бъде изпратено по пощата или депозирано в деловодството на Централен депозитар АД.

 

 

      За повече информация или въпроси, може да се обръщате към:

      Юлиян Динков

      тел: 939 19 88; 400 12 48

      факс:939 19 98

      e-mail: j.dinkov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Ред за приемане на документи за извършване на прехвърляния на финансови инструменти, намиращи се по клиентски сметки при „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД

 

      Във връзка с получените решения на УС на БНБ, с които „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, са поставени под специален надзор съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), като им е забранено да извършват всички дейности по банковите им лицензи, включително и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от ЗКИ и решение на Съвета на директорите на ЦД АД за временно спиране на членството в  „Централен депозитар” АД на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД за срока на приложената мярка, считано от 25.06.2014 г., Ви уведовяме,  че регистрация на заявени прехвърляния на финансови инструменти без промяна на собственост в системата на ЦД се извършва по реда на чл. 23, ал.2 и ал.4 от Правилника за дейността на ЦД , след представяне на следните документи:

 1. Заявление от притежателя на финансовите инструменти. Заявлението се подписва от притежателя (представляващия/те, когато е юридическо лице) дружеството или изрично упълномощено лице с нотариална заверка на подписа.
 2. Документ за уведомяване на горепосочените банки, в качеството им на инвестиционни посредниици, при които се съхраняват финансовите инструменти.
 3. В случаите, когато финансовите инструменти се прехвърлят към сметки при други членове на ЦД, документ за потвърждаване на прехвърлянето и откриване на клиентски сметки от съответния член, при който ще се съхраняват финансовите инструменти.
 4. ЦД може да изиска и други документи и сведения от заявителите, когато е необходимо, за извършване на регистрацията и с цел установяване на надлежна легитимация и представителство.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6.2 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 16 юли 2014 г. в 17:15 ч. Хърватската националната банка издаде Решение за откриване на процедура по несъстоятелност за Nava banka d.d., Z.br. 2007/2014.

      Payment Systems Operations Department

      Payment Operations Area

      Croatian National Bank

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Информираме Ви, че срещата за обсъждане на тестовете с новата система, които се провеждат между представители на Централен депозитар АД и доставчици на софтуерни услуги и продукти за членовете на депозитара, ще бъде проведена вместо на 17.07.2014г на 21.07.2014 г от 14.00 часа в сградата на Централен депозитар АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми колеги,

      С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно Решение на Съвета на директорите на Централен депозитар АД от 18 юни 2014, вписано в Протокол №7, се удължава срока за паралелната работа на двете системи до 30 септември 2014 година.

      Също така, бих искал да Ви напомня, за  отворените телефонни линии и електронни адреси от Централен депозитар АД, чрез които можете да се свържете с нас за коментари и с въпроси по тестове с новата Система за Клиринг и Сетълмент.

      Телефоните за връзка са:

      4001445 и 8108065 – г-н Тодор Ханджиев, Директор на дирекция ”Информационни системи”

      4001440 и 8108060 – г-н Лазар Иванов, н-к отдел ”Операционно обслужване”

      4001446 и 8108066 – г-н Андрей Аврамов, експерт в отдел ”Операционно обслужване”

      4001249 и 9391989 – г-жа Мариана Богданова, технически сътрудник

 

      Електронниите адреси са :

      infoswift@csd-bg.bg;

      t.handjiev@csd-bg.bg;

      l.luleov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Уважаеми колеги,

      На основание чл. 22 във връзка с чл. 26, ал.2, т.1 и ал.3, т.4, чл.28, ал.1 и чл. 117, ал.9 от Правилника за дейността на ЦД и получени решения на УС на БНБ, с които    „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, са поставени под специален надзор съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), като им е забранено да извършват всички дейности по банковите им лицензи, включително и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от ЗКИ, Съветът на директорите на ЦД АД взе следното решение (Протокол № 8 от 25.06.2014г.):

      Считано от 25.06.2014 г. спира временно членството в  „Централен депозитар” АД на:

      1. „Корпоративна търговска банка” АД за срока на приложената мярка за поставяне под специален надзор, съгласно решение на Управителния съвет на БНБ № 73 от 20.06.2014 г. или до отпадане на основанието.

      2. „Креди Агрикол България” ЕАД за срока на приложената мярка за поставяне под специален надзор, съгласно решение на Управителния съвет на БНБ № 76 от 22.06.2014 г. или до отпадане на основанието.

      Възстановяването на членството бъде извършено по реда на Правилника за дейността на ЦД след представяне на становище от съответния надзорен орган

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с взетото решение на Управителния съвет на Българска Народна Банка за поставяне на „Креди Агрикол - България” ЕАД под специален надзор, считано от 22.06.2014 година, за срок от три месеца, Ви уведомяваме, че членовете на „Централен депозитар” АД, които имат открити парични сетълмент сметки в „„Креди Агрикол - България” ЕАД няма да имат възможност да извършват изходящи плащания, включително и през RINGS, свързани с приключването на сделки с безналични финансови инструменти и провеждане на корпоративни действия.

      С цел осигуряване на приключването на сделките с безналични финансови инструменти, членовете на „Централен депозитар” АД с парични сметки в „Креди Агрикол - България” ЕАД, следва открият съответните сметки в други банки и да ги декларират пред „Централен депозитар” АД  в съответствие с изискванията на Правилника на „Централен депозитар” АД .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с предприетите действия от Българска Народна Банка и взетото решение на Управителния съвет за поставяне на „Корпоративна Търговска Банка” АД под специален надзор, считано от 12.00 часа на 20.06.2014 година за срок от три месеца, Ви уведомяваме, че членовете на „Централен депозитар” АД, които имат открити парични сетълмент сметки в „Корпоративна Търговска Банка” АД няма да имат възможност да извършват дебитни операции, свързани с приключването на сделки с безналични финансови инструменти и провеждане на корпоративни действия.

      С цел осигуряване на приключването на сделките с безналични финансови инструменти, членовете на „Централен депозитар” АД с парични сметки в „Корпоративна Търговска Банка” АД, следва да открият съответните сметки в други банки и да ги декларират пред „Централен депозитар” АД  в съответствие с изискванията на Правилника на „Централен депозитар” АД .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 14.05.2014 г. ACPR е информирана за открита процедура по ликвидация за DSF Markets, лицензирана като инвестиционна фирма (CIB 45718).

      With reference to Article 6 of Directive 98/26/EC on settlement finality, please be informed that on 14 May 2014, the ACPR has received  notification regarding the opening of a liquidation procedure as regard DSF Markets, licensed as investment firm (CIB 45718).

      If you have any questions regarding this notification please contact us (David Revelin or Beatrice Passera, in copy of this mail, or myself).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 17 февруари 2014 г. в ACPR е получена нотификация относно открита процедура по ликвидация за GEOMARKET (с предишно наименование DUBUS SA), лицензирано като инвестиционно дружество (CIB 14820).

      За допълнителна информация, лица за контакт: David Revelin, Vincent Jamet and Beatrice Passera, Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Относно: Калкулация на вноските към Фонд за гарантиране на сетълмента (Фонда)

      Уважаеми Дами/Господа,

      Във връзка с влизането в сила на новият Правилник на ЦД, Ви уведомяваме, че от януари 2014 г. калкулацията на вноските във Фонда ще се изчислява от сбора на сделките на регулиран пазар с включени кросови и облигационни сделки умножен с 0.005%.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Считано от 01.01.2014г. регистрацията на финансови обезпечения (ФО), с предмет безналични финансови инструменти, в системата на „Централен депозитар” АД (ЦД) се извършва по реда на глава двадесета от новия Правилник за дейността на ЦД (одобрен с решение № 537-ЦД от 10.07.2013г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”).

       Съгласно чл. 205, ал. 3 от Правилника на ЦД предоставянето на ФО се регистрира чрез подаване на съобщения до системата на ЦД от страните по договора за финансово обезпечение чрез членовете на ЦД. Съобщенията съдържат реквизитите по чл. 205, ал. 3, т. 1-7 от Правилника на ЦД и се подават от членовете на ЦД въз основа на постъпилата при тях информация за сключен договор за финансово обезпечение.

       Съгласно решение на Съвета на директорите на ЦД (протокол № 13 от 07.11.2013 г.), новата информационната система (ИС) на ЦД e въведена в експлоатация, което осигурява възможност за регистрация на ФО по електронен път.  Всеки от членовете на ЦД може да се включи в новата ИС след надлежно преминаване на изискуемите предварителни тестове. С цел предоставяне на възможност на членовете на ЦД за включване в новата ИС, в зависимост от тяхната готовност и ресурсна обезпеченост, е предвиден паралелен работен режим на досега действащата ИС до 30.06.2014г.

       В тази връзка, моля да имате предвид, че при липса на техническа възможност за членовете на ЦД за подаване на съобщения за регистрация на ФО чрез новата информационна система, ЦД предоставя възможност в срок до 30.06.2014г. регистрация на ФО да се извършва и въз основа на подписано от страните по договора за ФО заявление, което съдържа реквизитите по чл. 205, ал.3, т.1-7 от Правилника на ЦД.  ЦД отразява вписването при съответно приложение на разпоредбите на глава двадесета от Правилника на ЦД след заплащане на дължимата такса.

 

СЪОБЩЕНИЕ


ДО:  ДРУЖЕСТВАТА С РЕГИСТРИРАНИ ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с новият Правилник за дейността на Централен депозитар АД, в сила от 01.01.2014 год., моля да имате предвид промените свързани с начина на плащане на лихва и/или главница по облигационни емисии.
1. Съгласно чл.97, т.2 от Правилника на ЦД АД, за всяко плащане на лихва или главница се подава отделно заявление за извършване на плащане чрез системата на ЦД АД, независимо, че плащането е на една и съща дата. Всяко плащане се извършва от ЦД АД, отделно едно от друго и дружеството заплаща такса за всяко плащане,  посочена в т.22.2 от Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.
2. В заявлението за плащането, дружеството трябва да предостави информация за конкретното плащане на лихвата или главницата ( чл.97, т.1 от Правилника) и информация за следващото плащане - дата на плащането, вид на плащането и размер на лихвения процент (чл.97, т.3 от Правилника).
За допълнителна информация може да ползвате следните тел. на отдел „Регистри”: 02/939 19 71, 02/939 19 94.

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Вашите екземпляри на договорите за членство (подписани от наша страна) съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД, който е в сила от 01.01.2014, можете да получите от отдел „Деловодство” на ЦД.

Във връзка със заплащането на годишните такси, тези от Вас, които желаят за заплатят пълната годишна такса и да ползват отстъпката съгласно т. 2 от Раздел І на Тарифата на „Централен депозитар” следва да преведат съответната сума по сметката на депозитара и изрично да посочат в платежното нареждане ”Пълна годишна такса за членство за 2014г. с отстъпка”.
Членовете, които по техните сметки разполагат с налични средства достатъчни да покрият сумата по т. 2 от Раздел І на Тарифата, е необходимо да ни уведомят изрично, че желаят от тези средства да бъде удържана въпросната сума. Уведомленията-заявки можете да изпращате на e-mail: i.nikolov@csd-bg.bg

С пожелание за успешна 2014 г.,
„Централен депозитар” АД

 


HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

Съдия David Richards
Петък, 3 януари 2014

Във връзка с HARTMANN CAPITAL LIMITED и
и във връзка с INVESTMENT BANK SPECIAL ADMISNISTARTION REGULATION 2011 (SI 2011 No 245) издава

Специална административна заповед за назначаване на синдици:
Andrew Andronikou и Peter Kubik от UHY Hacker Young, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London, E1 W 1YW за HARTMANN CAPITAL LIMITED, считано от 17.35 ч на 3 януари 2014.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява ме Ви, че окончателният вариант на Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД, която ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. е публикувана в раздел „Нов Правилник и ИС на ЦД”, рубрика „Тарифа за таксите, събирани от ЦД”.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на 21 декември 2013 г., графикът за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, се променя както следва:

1. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 17.00 часа.

2. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 17.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 17.00 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2013 г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

1. Последна обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за 30.12.2013г – стартира в 11.00 часа.

2. Последна обработка за приключване на сделките с вальор 30 декември 2013г. – стартира в 12.15 часа.

3. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 14.00 часа.

4. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 14.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00;

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 13.00.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.30 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящето писмо, бих искал да Ви припомня, че от 01.01.2014 година влиза в сила новият Правилник на Централен депозитар АД и стартира новата система за Клиринг и сетълмент.

Новата СКС предвижда въвеждането на две системни обработки за сетълмент дневно.

Първата системна обработка за приключване на сделки стартира в 11.35 часа, а обработката за изготвянето на окончателните нетни позиции – в 10.35 часа. Паричните средства за сделките следва да са осигурени по сетълмент сметките и информацията за това да е постъпила в СКС най-късно до 10.30 часа.

Втората системна обработка започва в15.00. Изготвянето на окончателните нетни позиции за тази обработка ще се извършва с модула, който стартира в 14.00 часа. Информацията за разполагаемите суми по сетълмент сметките за пари следва да е постъпила най-късно до 13.55 часа.

С пожелания за весели Коледни и Новогодишни празници!

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Декларацията за заявяване на предпочитания от Вас канал за връзка с ЦД АД, можете да изтеглите и попълните ТУК.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въвеждането на новата информационна система и новият Правилник, Централен депозитар, съвместно с БАЛИП и БАУД организира среща с цел разясняване  възникнали въпроси по отношение на новите договори за членство и споразуменията за участие в Системата за Клиринг и Сетълмент. Срещата ще се проведе на 11.12.2013г. от 15.00 часа, в сградата на ИП ”Карол” АД.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с влизането в сила на новия Правилник на Централен депозитар АД и стартирането на новата система за Клиринг и сетълмент, както и с постигнатото принципно споразумение с Българска Народна Банка Ви уведомявам, че на 05.12.2013 г., ще бъдат проведени тестове за функционирането на връзката и възможността за осъществяването на два процеса за сетълмент дневно.
Тестовете ще бъдат проведени при следния сценарий:

1. В 11.00 часа Централен депозитар АД изпраща заявка за извършване на разплащания към RINGS. Заявката ще съдържа искане за дебитиране на сметките на следните банки:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

БАНКА ДСК ЕАД

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

ИНВЕСТБАНК АД

ИНГ БАНК Н.В., КЛОН СОФИЯ КЧТ

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АССЕТ БАНК АД

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ, КЛОН СОФИЯ

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

и кредитиране на сметките на банките, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

СИБАНК АД

СИТИБАНК Н.А., КЛОН СОФИЯ

ТЕКСИМ БАНК АД

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ТОКУДА БАНК АД

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД

ЮНИОНБАНК ЕАД

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

2. Получаване на потвърждение от RINGS;

3.Изпращане на тестови съобщения до банките МТ 298 с информация за извършени тестови прехвърляния парични средства между сметките, в размер на 1.00 лв.

4. Повтаряне на операцията за втория процес за сетълмент от 15.00 часа, като ролите на банките от първия процес ще бъдат разменени.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Изпълнителен директор
Васил Големански


СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаеми членове и клиенти на Централен депозитар АД, уведомяваме Ви за следното:

            С решение по протокол № 13 от 07.11.2013 г., Съветът на директорите на ЦД АД прие график за действие, относно влизане в сила на новия Правилник на ЦД и въвеждане в експлоатация на новата ИС на ЦД, както следва:

 1. Влизане в сила на новия Правилник за дейността на ЦД - от  01.01.2014 г.
 2. Тестова среда на новата ИС - от 15.11. 2013 г. до края на 2014г.
 3. Работен режим на досега действащата ИС на ЦД - до 30.06.2014г.

            Новата ИС ще бъде въведена в реална експлоатация  паралелно с влизането в сила на новия Правилник за дейността на ЦД от 01.01.2014 г.

            Обръщаме Ви внимание, че се създава отделна секция „Нов Правилник и ИС на ЦД АД”. В рубриките към нея ще бъдат публикувани своевременно всички свързани документи, както и актуална информация за предстоящи в тази връзка събития.
ЦД предоставя възможност за паралелно функциониране на старата и новата ИС-и за период от 6 месеца с цел минимизиране на риска при внедряване на новата ИС. Комуникацията между двете системи създава възможност за приключване на операции с участието на двама и повече членове, независимо от системата, чрез която са заявени.
Всеки член на ЦД може да се включи в новата система, в зависимост от неговата готовност и ресурсна обезпеченост, след като надлежно е преминал всички предварителни тестове.
До момента на включване към новата система, членовете на ЦД имат възможност за работа с досегашната комуникационна среда на ЦД, без да могат да използват функционалностите и услугите, предвиждани в новата ИС, като: регистрация на къси продажби и маржин покупки, централизиран пул и директно заемане на ФИ, управление на обезпечения, автоматично вписване на финансови обезпечения,  поддържане на повече от една сметка от емисия при член на ЦД, поддържане на събирателни и глобални сметки в СКС, функции на оператор по регистъра, клирингово членство и др. 

ДО: КЛИЕНТИТЕ
НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждане на нов интернет портал за комуникация с Централен депозитар АД, Ви уведомяваме че:

 • чрез новия портал към регистъра на Централен депозитар АД, дружествата могат да подават уведомления за предстоящи корпоративни действия, заявления за регистрации на емисии безналични финансови инструменти, промени в капитала и други корпоративни действия, както и заявления за изготвяне на справки и удостоверения

 

 • попълването на данни за предстоящо корпоративно действие като предварително уведомяване, осигурява последваща регистрация на емисии безналични финансови инструменти и промени в капитала.
 • при ползването на електронния регистър дружествата трябва предварително да са заплатили таксите за поддържане и съхранения на емисията към текущия месец и таксата са съответната услуга.

 

 • адресът на интернет порталa е стартиран от страна на Централен Депозитар АД, -  http://enter.csd-bg.bg

 

Регистрираните  към настоящия момент електронни сертификати, в Приложение „Услуги за емитенти” на интернет страницата на Централен депозитар, ще могат да се ползват за достъп до новия портал  към регистъра на депозитара.

Регистрацията на електронните сертификати се извършва по досегашния ред, като:

На интернет страницата на Централен депозитар се избира ”Регистрация на сертификати”;

От менюто във формата за попълване  ”Заявление” се избира вида на приложението.
”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
”Услуги за емитенти”
”Портал към регистъра” ;

Изборът на ”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар за членовете и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Услуги за емитенти” дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Портал към регистъра” дава възможност да се ползва само новия портал към Регистъра.

Моля, при възникнал проблем свързан с тестването на системата своевременно да ни уведомите на посочени телефони и e-mail-ли за връзка.

За въпроси и консултации:
За въпроси свързани с информацията в електронните форми и съответните документи свързани с регистъра на ЦД АД: Латина Димитрова, тел. 4001231; e-mail:l.dimitrova@csd-bg.bg;
За въпроси свързани с техническото обслужване на портала: Виктор Станев, тел.: 4001448, e-mail: v.stanev@csd-bg.bg.

 

                                                                          С уважение: …………………………..
                                                                           Васил Големански,
                                                                                       Изпълнителен Директор

 

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДРУЖЕСТВАТА РЕГИСТРИРАЛИ
ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с въвеждането на нова система за получаване на книги на притежателите на финансови инструменти /книга на акционерите/облигационерите и притежателите на дялове/ и справки от регистъра на хартиен носител, Ви уведомяваме, че от 01.09.2012 год., дружествата трябва да представят следните документи:

1. Заявление за изготвяне на книга на притежателите на финансови инструменти, което  да съдържа минимум следната информация:
- наименование на дружеството, ISIN, ЕИК, седалище и адрес на управление, тел. и e-mail и служител за връзка.
- дата, към която да се издаде книгата.

 2. Пълномощно, в случай че книгата се  получава от упълномощено лице. Данните на упълномощеното лице /ЕГН и три имена/ могат да бъдат посочени в заявлението за изготвяне на книгата. Дружеството може да изготви и безсрочно пълномощно, което да бъде изрично посочено.  

3. Към заявлението се прилага документ за платена такса за книга на притежателите на финансови инструменти и  документ за платена такса за поддържане и съхранение на финансовите инструменти към текущия месец.

4. Заявлението и пълномощното се подписват и заверяват от представляващия/те дружеството или от изрично упълномощено лице.

5. Заявленията за изготвяне на справки от регистъра /официално удостоверение за структурата на капитала, справка за портфейл на дружество и др./ трябва да съдържат информацията по т.1 и т.4. Към заявленията трябва да бъде приложен документ за платена такса за справката, съгласно Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

 


 


 


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че всички дружества, регистрирали безналични финансови инструменти в Централен депозитар, имат възможност да проверяват размера на дължимите от тях такси за съхранение и поддържане на данни, както и размера на таксата за изготвяне на извлечения от книгите на акционерите/облигационерите, притежателите на дялове от договорни фондове, притежателите на варанти, на сайта на Централен депозитар АД, в менюто Справка за такси
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ОТ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАЛИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”.

 


ДО КЛИЕНТИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание на дружествата, регистрирали емисия безналични ценни книжа в Централен депозитар, че сумите за поддържане на регистър сметки следва да се заплащат до 5-то число от всеки месец.

Благодарим на всички клиенти, които редовно заплащат дължимите суми по договорите за поддържане на регистър ценни книжа! 

 
     
     
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
 
Бюлетин No 742
 
 
от 16-03-2015 до 22-03-2015
 
     
   Общ брой сделки - 3482 бр.  
     
   Общ брой Ценни Книжа - 7257488407 бр.  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Справка за сделките сключени на пода на БФБ-София  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 1684 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 4856134 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1652 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 4611913 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Жилищно компенсаторни записи 1128615 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ХИМИМПОРТ АД 288 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 5 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 24 бр.  
   
   Trading volume of bonds - 24  
   
   Брой сключени сделки с Компенсаторни Инструменти - 92 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 1437225 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Trading volume of shares on the privatisation segment - 0  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
    Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар  
   
   Брой приключени сделки - 1792 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 4805277.7826 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ДФ ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - 2156680 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ 308 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2015-03-16
Увеличение на капитала на ЗД ЕВРОИНС АД
BG1100081055
BG1100081055
11753556
16470000
1
1
               
2015-03-20
Увеличение на капитала на "БЪЛГАРИЯ САТ" АД
BG1100020145
BG1100020145
17000000
19500000
1
1
               
2015-03-20
Увеличение на капитала на СОФИЯ ЕЪРПОРТ ЦЕНТЪР ЕАД
BG1100018032
BG1100018032
5826307
6452172
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД
2015-03-21
BG4000004151
5115435
1
BGN
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЗД ЕВРОИНС АД
2015-03-16
BG4000001157
11753556
1
BGN
           
 
     
   

 

   
 
   
iso iso
 
iso iso