25 Април 2018
  БГ
Untitled Document
Bъвеждане на „ЕДИНЕН КОМУНИКАЦИОНЕН ИНТРЕФЕЙС”
 
 
   
   

Централен Депозитар Ви уведомява, че от 15.02.2010г. стартира тестов :  единен комуникационен интрефейс, който обработва всички съобщения за комуникация с инвестиционните посредници (ISO15022, всички съобщения от банките с информация за салдата на инвестиционните посредници и SLUV файловете)  , подписани с универсален електронен подпис по смисъла на Закона да електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
За целта е необходимо лицето което е упълномощено от Инвестиционния Посредник да го представлява пред Централен Депозитар да притежава валиден служебен електронен подпис издаден от следните доставчици на удостоверителни услуги :

 1. Информационно обслужване АД  -  http://www.stampit.org
 2. Банксервиз АД - http://www.b-trust.org .
 3. ИНФОНОТАРИ ЕАД  - http://www.infonotary.com .
 4. Спектър АД  - http://www.spektar.org 

Упълномощеното лице трябва да регистрира своя сертификат в Интернет страницата на Централен Депозитар  www.cds-bg.bg. Регистрацията се извършва по следния начин:

При зареждане на страницата, се влиза в секция: Регистрация на Сертификати
 
     
    2. Отваря се прозорец :”Choose a digital certificate”, избирате сертификата, който ще регистрирате и натискате бутона OK.  
     
    3. Появява се ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация, където може да си прегледате данните, взети от вашия сертификат. Те ще бъдат подадени към Централен депозитар АД. За да продължите натиснете линк ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ВАШИЯ СЕРТИФИКАТ НАТИСНЕТЕ ТУК:  
     
    4. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация. Необходимо е да се попълнят полетата в частта - Информация за заявителя. Упълномощеното лице трябва да посочи в Заявлението, за кой приложения е упълномощено от Представляващия на Дружеството.  
     
   

Електронните услуги, за които може да се ползва регистрирания служебен електронен подпис в сайта Централен Депозитар са:

 1. Услуги за Емитенти - / Отнася се за ИП които имат регистрирани емисии ценни книжа в Централен Депозитар/ - заявки за акционерна книга и др.;
 2. Интерфейс Ориентиран към Съобщения / Необходимо е да се попълни в Заявлението IP адрес от където ще се извършва комуникацията/;
 3. Подписване на съобщения за комуникация с ЦД АД подавани към единния комуникационен интрефейс;
 4. Справки за Инвестиционен посредник - чрез страницата на Централен Депозитар / Проверка на валидност на Депозитарна разписка/.
 5. Всички услуги за Инвестиционен посредник /Включва горните четири услуги заедно/.

За тестване на единният комуникационен интрефейс Централен Депозитар предоставя следния FTP сървър с адрес: ndeep.csd-bg.bg, на порт:  20, 21 , с протокол SFTP (AUTH SSL и SSL Transfers). Достъп до : тестовия  единен комуникационен интрефейс е възможен и на адрес: https://ndeep.csd-bg.bg.

            Съобщения за комуникация с ЦД АД  са стандартни ISO15022 съобщения с разширение  *.ISO, които се подписват с PKCS #7 Attached Signature. Файловете, които се зареждат в “IN” или „RINGS/IN” директорията на FTP сървъра трябва да са със следния формат:

**************.iso.p7s

На всяко подадено съобщение, Централен Депозитар АД връща отговор в ISO15022 в “OUT” или „RINGS/OUT”  директорията  подписано с електронния подпис на Централен Депозитар АД. При грешка свързана с комуникацията или подписването на файловете ЦД връща подписан ERROR xml файл в които се посочва вида на грешката.

Във връзка с пълната автоматизация на процеса по обслужване на заявките за двупластови нареждания, ЦДАД променя структурата на SLUV съобщенията като въвежда XML формат. Примерният  вариант на SLUV съобщение – „sluv_sample_new.xml” както и XML схемата  - „sluv.xsd” за формата на съобщението са описани по-долу в приложението.
SLUV файловете се подписват  PKCS #7 Attached Signature и се зареждате в “IN” директорията на FTP сървъра и трябва да са със следния формат:

SLUV********.xml.p7s.

На всяко подадено SLUV съобщение Централен Депозитар АД връща отговор XML формат
101010-sluv_sample_new.xml.p7s” в “OUT” директорията.

Софтуерът, който можете да използвате за подписване и за проверка на електронно подписаните съобщения е:

  1. DSTool http://www.stampit.org/soft.php;
  2. InfoNotary e-Doc Signer http://www.infonotary.com/site/?p=doc_l24
  3. или разработен друг софтуер от трета страна.

Въвеждането на универсален електронен подпис ще замени и преустанови използването на служебни сертификати издавани от Централен Депозитар АД. 
Единният комуникационен интрефейс за обмен на съобщения стартира официално на 01.04.2010 г.

 
       
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso