БГ
   
 

Архив съобщения

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че от 18.09.2017.г. (понеделник) „Централен депозитар“ въвежда още една сетълмент сесия и четири допълнителни регулярни сесии, с което графикът и схемата на работа на системата за клиринг и сетълмент се променят както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ВИД НА ОБРАБОТКАТА

08:00

08:00 ... 08:20

РЕГУЛЯРНА

09:00

09:00 ... 09:20

РЕГУЛЯРНА

10:00

10:00 ... 10:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

10:30

10:30 ... 11:00

СЕТЪЛМЕНТ

11:20

11:20 ... 11:40

РЕГУЛЯРНА

12:00

12:00 ... 12:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

12:30

12:30 ... 13:00

СЕТЪЛМЕНТ

13:20

13:20 ... 13:40

РЕГУЛЯРНА

14:30

14:30 ... 14:55

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

15:10

15:10 ... 15:40

СЕТЪЛМЕНТ

16:00

16:00 ... 16:20

РЕГУЛЯРНА

17:00

17:00 ... 17:20

РЕГУЛЯРНА

17:50

17:50 ... 18:10

РЕГУЛЯРНА

19:00

19:00 ... 19:40

РЕГУЛЯРНА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества

     София, 11 май 2017 г. –  В стремежа си да предоставя надеждна и навременна информация на инвестиционната общност в страната ни, Централен депозитар започва да публикува на ежедневна база статистика за фрий-флоут на публичните дружества.

     Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

     Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите.
     Информацията е достъпна на интернет страницата на Централен депозитар, в меню “Статистика“, раздел “Фрий флоут“.

     Информацията може да бъде открита тук

 

СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми колеги,


     В рубрика "Проекти на документи за обсъждане" сме публикували писмо до браншовите организации на членовете на Централен депозитар АД, с предложение за промяна на Графика на системния ден за обработка и сетълмент. Можете да изпращате становища и мнения до деловодството до 24.04.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     В рубрика „Правилник и инструкции” е публикуван  Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 430-ЦД от 17.03.2017г. на заместник-председателя на КФН.
     Промените в правилника са в сила от 01.04.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Във връзка с въвеждане в експлоатация на нов FTP Server, Ви уведомяваме че, адресът му е: csdftp.csd-bg.bg, всички настройки се запазват като на досега използваният сървер.

                                    Реална работа на всички ИП с новия FTP Server стартира от 01.03.2017 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка за 2017г., да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2017 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2016г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

 1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 10.00 часа.
 2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.
 3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 12.30 часа.
 4. Втора Сетълмент сесия за деня – 13.00 часа.
 5. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
 6. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:
Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;
Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.
Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.

      На свое заседание на 17.11.16 г. 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас. Можете да прочетете пълния текст на документа в раздел "МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и взаимодействие", или ТУК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че съгласно решение на Съвета на директорите на Централен депозитар АД от 24.10.2016г. се променя формата на издаваните книги на притежатели на финансови инструменти. Считано от 01.01.2017 г. всички книги на притежатели на ФИ, заявени за получаване на хартиен носител ще бъдат разпечатвани във формат А4, като съдържанието и реквизитите се запазват.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 24.10.2016г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg  до 10.11.2016г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Световноизвестният икономист и визионер д-р Кьел Нордстрьом ще бъде специален гост на Конференция на Централен депозитар

 

      София, 13 октомври 2016 г. – Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри - д-р Кьел Нордстрьом, ще участва в международна конференция, организирана от Централен депозитар на 18 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът се провежда по повод 20 години от създаването на Централен депозитар и е на тема „Доброто корпоративно управление – предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България“.

      „Убеден съм, че доброто корпоративно управление на публичните компании е един от приоритетите, които обеднява всички заинтересовани от устойчивото развитие на капиталовия пазар в страната ни. Нещо повече, вярвам, че това е кауза, заради която е необходимо да положим съвместни усилия, да почерпим световен опит и да приложим на практика най-модерните инструменти, така че да допринесем за икономическия просперитет на България.“, каза по повод предстоящата Конференция г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

      Водещи мениджъри от компании и институции като международната консултантска компания EY, FTSE Russell, институционалния инвеститор Franklin Templeton Investments, дъщерната компания на Deutsche Borse - Frankfurt Borse Zertifikate, банка Citi от London и Европейската комисия ще представят своята визия, тенденциите и модерните инструменти за доброто корпоративно управление на публичните компании.

      Лидери на фондови борси и депозитари ще дискутират темата за перспективите пред регионалното сътрудничество в областта на доброто корпоративно управление.

      Конференцията се осъществява със съдействието на ЕY Bulgaria – Златен партньор, ПОК „Съгласие“ и Уникредит Булбанк – Бронзови партньори. Медиен партньор на Форума е Bloomberg TV Bulgaria.

      Програмата на Конференцията можете да видите на сайта на Централен депозитар.

      Биография и снимка на д-р Нордстрьом, може да свалите от този линк: https://goo.gl/j73wJU

 

За контакт с медиите:
Милена Михайлова
Арденси Консултинг
Бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен“ 53-55, София 1606
Мобилен: +359 888 219 707
Ел. поща : m.mihailova@ardencyconsulting.com

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Относно: Създава се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

      София, 10 октомври 2016 г. – По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ) - се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

      Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

      Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др. 

      За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове - представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

      Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равно-поставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

      Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

      Текстът на меморандума и правилата за работа и ръководните принципи на Съвета за развитие на капиталовия пазар можете да видите ТУК и ТУК, или в рубриката „Меморандум за сътрудничество и взаимодействие”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Относно: надзорна практика на Комисията за финансов надзор по прилагане на разпоредбата на чл. 38, ал.3 от  Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (Наредба № 8).

      1. ПИСМО ДО ЕМИТЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      2. ПИСМО ОТ КФН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че Централен депозитар възобновява налагането на санкции съгласно Правилника, считано от  01.06.2016 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка със стартирането на новата Система за Клиринг и Сетълмент (СКС) на 29.02.2016г., Ви информирам за следните действия, които е необходимо да предприемете или да имате предвид:

 1. Всички сделки, сключени до 26.02.2016г. включително, ще приключат в старата информационна система.
 2. Данните за сделките от т.1 и корекции по тях, трябва да бъдат изпращани във формат, съответстващ на старата информационна система, независимо от датата на изпращане.
 3. ОТС сделките, които се обработват със съкратен сетълмент цикъл, ще приключват със стандартната продължителност(Т+2) през периода от 29.02.2016г. до 02.03.2016г.
 4. Считано от 01.04.2016г. OUT файловете ще бъдат компресирани със ZIP, вместо с ARJ. Тестове с новия формат за компресиране ще могат да се правят от 07.03.2016г.
 5. Информацията за репо-сделките, сключени до 26.02.2016г., следва да се изпраща в настоящия формат с таблица в EXCEL. За всички активни, към 29.02.2016 г.,  „РЕПА” е задължително да бъдат изпратени нови съобщения МТ527, след стартирането на новата СКС, независимо от това дали вече има изпратена информация за тях в стария формат. Изпращането на съобщенията е за подновяване на вписването им в регистъра. Съобщенията за тези „РЕПА” следва да бъдат изпратени най-късно  до 11.03.2016г. Липсата на съобщение МТ 527, ще се отрази на данните в регистъра на REPO сделките и изпращаната информация към КФН.
 6. Необходимо е, до 25.02.2016г., да бъдат изпратени данни за тестовите и реалните BIC. Формата на информацията трябва да бъде: Глобален № на Участника; Тестови BIC; Реален BIC
  Данните трябва да бъдат попълнени, независимо дали тестовия и реалния BIC съвпадат. Информацията изпращайте на infoswift@csd-bg.bg.
 7. Считано от 29.02.2016г., ще е възможно да се откриват сметки oт тип 45 (на глобален попечител, по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ );
 8. Във връзка с особеностите на новата информационна система, от 29.02.2016г. влизат в сила следните промени в Тарифата за цените и услугите на „Централен депозитар“ АД:
  • В т..3.9 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т..3.10 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т. 3.11 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – 2/3 от размерът на таксата по т..3.2 (0.30 лв.);
  • Текстът в т.22.2, от Раздел ІІ, се променя на: „При второ и следващо лихвено  плащане на лихва, по една и съща облигационна емисия, в рамките на една  и съща календарна година, се заплаща 50% от таксата по т.22.2. Отстъпката се прилага и при второ и следващо плащане на главница, в рамките на една и съща календарна година.”
 9. С влизането в сила на новата информационна система, Централен депозитар ще продължи да предлага седмичен бюлетин, за който вече няма да  се заплаща такса за абонамент. Бюлетинът ще бъде достъпен свободно на интернет страницата на Централен депозитар АД. Сумите, които вече са заплатени за получаването на бюлетина за 2016г., ще бъдат възстановени.
 10. За записването на права се въвежда временна организация, за периода от 29.02.2016г. до въвеждането в експлоатация на съобщенията за корпоративни събития. Записването ще се извършва чрез следните съобщения:
 • MT540 – за члена на ЦД, който обслужва записването:

{1:F01BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА ЕМИТЕНТСКА Сметка НА ЕМИТЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::BUYR//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 • MT542 – за члена на ЦД, който обслужва клиент, който заявява записване:

{1:F01BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}
{2:I542BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ПРАВА В РЕГИСТЪРА НА КЛИЕНТА ЗАЯВИЛ ЗАПИСВАНЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::SELL//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка, да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2016 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

 

   
     
     
     
   
 
   
iso iso