18 Февруари 2018
  БГ
   
 

Архив съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми господине/госпожо,

    Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар–представяне на новостите от Централен депозитар за 2018 г. Основни акценти в програмата на семинара са: ползите за клиентите от новите възможности на Централен депозитар да прави сетълмент на сделки с ДЦК и сделки в евро, както и да извършва плащания по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино от досега.

    Специално внимание ще отделим на електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която създадохме. Платформата предоставя качествено нови възможности за публичните компании, като ползволява всички дейности свързани с организация, генериране на акционерната/облигационерната книга и провеждане на общи събрания да стават по електронен път.
В рамките на представянето ще направим и интерактивна демонстрация на провеждане на общо събрание в ЕПОС.

    Семинарът ще се състои на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в залата на 1 ет. на Перформ Бизнес Център, гр. София 1000, площад „Позитано“ №2.

     Програмата можете да видите тук

    Предвид ограничените места в залата, моля потвърдете присъствието си до 20 февруари 2018 г. на Милена Михайлова на тел: 02/9391989 или на ел. поща: m.mihailova@csd-bg.bg

    Ще Ви очакваме!

    С уважение,
    Екип на Централен депозитар

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Увеличават се възможностите за повече сделки с ДЦК

    София, 12 февруари 2018 г. – Централен депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана в резултат на изградената връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в Българска народна банка (БНБ). Така ще могат да се финализират и сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар между членове на Централен депозитар, които не са членове на Държавния депозитар. До момента търговията с ДЦК се извършваше на Фондовата борса, а приключването на сделките ставаше само в Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ.

    „Вече всички могат да участват пълноценно на пазара на ДЦК и това е резултат от съвместните усилия на екипите на Централен депозитар и БНБ. Работихме изключително интензивно с колегите от Централната банка и завършихме успешно няколко стратегически проекта с тях. Убедени сме, че те ще дадат сериозен тласък  на развитието на капиталовия пазар в страната ни.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Новата връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ позволява на инвестиционните посредници също и да съхраняват ДЦК по подсметки на крайни клиенти в Централен депозитар.

    Търговията с емисии ДЦК на Фондовата борса започна през ноември миналата година. Тогава с идеята да изградят стабилен пазар на ДЦК с траен интерес на инвеститорите към него Централен депозитар и БФБ-София стартираха инициатива – да не начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите клиенти. 15 инвестиционни посредника и банки се присъединиха към инициативата и няма да начисляват допълнителни такси на клиентите си при търговия с ДЦК. 

    Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на Централен депозитар и БФБ-София може да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.

    Централен депозитар прави плащанията по корпоративни действия по-бързо и по-евтино

    В резултат на друг съвместен проект с БНБ, Централен депозитар вече има възможност да прави плащанията по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино за своите клиенти. Прехвърлянията на парични средства по корпоративни действия ще се извършват чрез оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и ще са по всички стандарти, практики и изисквания- възможно най-рано в деня на плащане. Така крайният клиент ще разполага възможно най-рано със средствата. Това се отнася до плащанията в лева на: лихви и/или главници по облигационни емисии; дивиденти; суми от продажба на права и ликвидационни дялове по емисии акции в лева и плащания, и по корпоративни действия с левови емисии ДЦК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми Госпожи/Господа,

    Във връзка с работата по изпълнение на стратегията за развитие на „Централен депозитар“ АД  Ви уведомявам за следното:
    „Централен депозитар“ АД ще се присъедини като спомагателна система към Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) след получаване на одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка. С присъединяването ще се осигури възможност за сетълмент в евро на сделки с чуждестранни депозитарни институции и с ДЦК, деноминирани в евро. Също така през TARGET2 ще се извършват и плащания по всички корпоративни действия за емисии финансови инструменти, деноминирани в EUR.
    Техническото обезпечаване на сетълмента ще се извършва чрез сетълмент банки, които са заявили в „Централен депозитар“ АД, че биха желали да изпълняват тази функция.
    Всички инвестиционни посредници, желаещи да ползват възможността за сетълмент на сделки в евро и получаване на средства от корпоративни събития в евро, следва да открият и представят в „Централен депозитар“ АД декларация за следните видове сметки:

 • сетълмент сметка в евро – за извършване на сетълмент по сделки с ДЦК, деноминирани в евро  и/или сделки с чуждестранни депозитарни институции;
 • несетълмент сметка в евро – за извършване на разплащания с клиенти, след приключване на сетълмента на сделки в евро;
 • сметка за получаване на парични средства от корпоративни действия в евро.

    Сметките следва да са открити в банка, която вече има договор с Централен депозитар за предоставяне на сетълмент услуги в TARGET 2 или е заявила желание за сключване на такъв.
    Сметките трябва да бъдат описани в съответния формуляр по образец, като сетълмент сметката следва да бъде обозначена с наличие на “Съгласие за директен дебит“ в полза на „Централен депозитар“ АД, приложен към Декларацията по чл.15, ал.2, т.3 и т. 4 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД. В декларацията задължително се отбелязва IBAN на сметките и SWIFT код на съответната банка.

    Моля да имате предвид, че от 01.03.2018 г. плащанията по корпоративни действия по емисии безналични ценни книжа в български лева ще се извършва чрез системата RINGS като допълнителна платежна инструкция в 10:30 часа, след одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
БАНКИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА ЦД АД

    Уважаеми Госпожи/Господа,

    Във връзка с работата по изпълнение на стратегията за развитие на „Централен депозитар“ АД  Ви уведомявам за следното:
    „Централен депозитар“ АД ще се присъедини като спомагателна система към Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET 2) след получаване на одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка. С присъединяването ще се осигури възможност за сетълмент в евро на сделки с чуждестранни депозитарни институции и с ДЦК, деноминирани в евро. Също така чрез TARGET2 ще се извършват и плащания по всички корпоративни действия за емисии финансови инструменти, деноминирани в EUR.
    Техническото обезпечаване на приключването на сделките ще се извършва чрез сетълмент банки, които са заявили в „Централен депозитар“ АД желание да изпълняват такава дейност. Всяка една банка, която е участник в TARGET2, може да заяви желанието си да предоставя услуга като сетълмент банка в „Централен депозитар“ АД в срок до 26.02.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите пускат нова електронна услуга за гражданите oт днес, 10 януари 2018 г.

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От днес, 10 януари 2018 г., всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

      Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на линк: https://ewallet.csd-bg.bg/

 

СЪОБЩЕНИЕ


    Уважаеми колеги,

    Централен депозитар се обръща към вас в качеството си на Националната номерираща агенция за присвояване на ISIN кодове. Уведомяваме ви, че всички издадени от Депозитаря ISIN кодове за финансови инструменти, се поддържат само в нашия регистър и Централен депозитар ги регистрира в Асоциацията на националните номериращи агенции (ANNA). За издадените от Централен депозитар и регистрирани в АNNA кодове, не се дължи таксa за поддръжка.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

       Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка за 2018г., да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2018 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ –
ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

     Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 29 декември 2017г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

 1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 10.00 часа.
 2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.
 3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 12.30 часа.
 4. Втора Сетълмент сесия за деня – 13.00 часа.
 5. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за третата за деня сетълмент сесия  – стартира в 14.00 часа.
 6. Трета Сетълмент сесия за деня – 14.30 часа.
 7. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
 8. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

     Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:
     Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;
     Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.
     Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     На вниманието на членовете и клиентите на „Централен депозитар“ АД

     Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на ЗППЦК от м. август 2017 г. и въвеждането на задължение за емитентите на ценни книжа да разполагат с идентификационен код на правния субект /т.нар. LEI код - Legal Entity Identifier/, „Централен депозитар“ АД сключи договор за агентство с KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/, Словения, акредитирано звено за присвояване на LEI кодове от GLEIF.

     Приемането на заявки за издаване на LEI кодове за всички заинтересовани юридически лица започна от 6 ноември 2017 г.

     Заявленията за издаване на LEI кодове се подават чрез:

- попълване на съответната форма от сайта на „Централен депозитар“ АД: https://lei.csd-bg.bg/ и изпращане на сканирано копие на попълнено и подписано заявление на електронната поща: lei@csd-bg.bg , или

- внасяне на попълнено и подписано заявление на хартиен носител в офиса на „Централен депозитар“ АД или по пощата на адрес: гр. София, П.К. 1000, ул. „Три уши“ № 6.

     Допълнителна информация за попълване и изпращане на заявленията можете да намерите на: https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/assignmentoflei.pdf.

     Таксите за издаване на LEI код са:

1. за заявление,  подадено по електронната поща – 186.00 лв. с вкл. ДДС;

2. за заявление, подадено на хартиен носител по пощата или в офиса на „Централен депозитар“ АД – 204.00 лв. с вкл. ДДС.

     Обръщаме внимание, че LEI кодовете се издават от KDD-LEI, в съответствие с Общи условия /https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/agreement.pdf/.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че от 18.09.2017.г. (понеделник) „Централен депозитар“ въвежда още една сетълмент сесия и четири допълнителни регулярни сесии, с което графикът и схемата на работа на системата за клиринг и сетълмент се променят както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ВИД НА ОБРАБОТКАТА

08:00

08:00 ... 08:20

РЕГУЛЯРНА

09:00

09:00 ... 09:20

РЕГУЛЯРНА

10:00

10:00 ... 10:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

10:30

10:30 ... 11:00

СЕТЪЛМЕНТ

11:20

11:20 ... 11:40

РЕГУЛЯРНА

12:00

12:00 ... 12:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

12:30

12:30 ... 13:00

СЕТЪЛМЕНТ

13:20

13:20 ... 13:40

РЕГУЛЯРНА

14:30

14:30 ... 14:55

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

15:10

15:10 ... 15:40

СЕТЪЛМЕНТ

16:00

16:00 ... 16:20

РЕГУЛЯРНА

17:00

17:00 ... 17:20

РЕГУЛЯРНА

17:50

17:50 ... 18:10

РЕГУЛЯРНА

19:00

19:00 ... 19:40

РЕГУЛЯРНА

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso