18 Април 2021
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1058
 
 
от 05-04-2021 до 11-04-2021 от 05-04-2021 до 11-04-2021
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 4342273 бр. Общ брой сделки - 868 бр. Общ брой Ценни Книжа - 4342273 бр. Общ брой сделки - 868 бр.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 56424 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 203 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2346166 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД 1727075 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 807 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2347880 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 813 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 56424 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 203 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД 1727075 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2346166 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 807 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 2347880 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 813 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД 14 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 724500 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1993462 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 55 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 55 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1993462 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 724500 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД 14 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso