19 Август 2019
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 972
 
 
от 12-08-2019 до 18-08-2019
 
     
   Общ брой сделки - 474 бр. Общ брой Ценни Книжа - 7314821 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 757568 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 450 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 6781117 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 442 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1660513 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Компенсаторни записи 631000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АЛБЕНА" АД 55 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ 2 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - БЛЕКСИЙ РИТЕЙЛ ИНВЕСТ АД - 121530 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 533664 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 24 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso