18 Август 2018
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 919
 
 
от 06-08-2018 до 12-08-2018
 
     
   Общ брой сделки - 613 бр. Общ брой Ценни Книжа - 5156064.43 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 578 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 4443638 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 572 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2155099 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ЕКСПАТ БЕТА" АДСИЦ 587305 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "ГРАДУС АД" 157 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 110224 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 35 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 711103.4383 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ТЕКСИМ БАНК АД - 249200 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ 5 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2018-08-06
Увеличение на капитала на "ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
BG1100004008
BG1100004008
10944505
11481757
1
1
               
2018-08-07
Увеличение на капитала на МЕЛИСА КЛАЙМЪТ АД
BG1200001177
BG1200001177
19998
469838
1
1
               
2018-08-09
Увеличение на капитала на ИНВЕСТБАНК АД
BG1100090056
BG1100090056
121666667
131666667
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso