24 Май 2019
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 959
 
 
от 13-05-2019 до 19-05-2019
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 17475602 бр. Общ брой сделки - 595 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 172532 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 128 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 413428 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1064321 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 515 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1064430 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 522 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой изтъргувани акции и дялове - 16409807 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 73 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - 6097570 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД 14 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso