31 Октомври 2020
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1034
 
 
от 19-10-2020 до 25-10-2020 от 19-10-2020 до 25-10-2020
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 13104410 бр. Общ брой сделки - 579 бр. Общ брой сделки - 579 бр. Общ брой Ценни Книжа - 13104410 бр.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 69819 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 61 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1007957 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ 230000 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1942766 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 472 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 533 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 69819 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - АЛТЕРКО АД 61 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ 230000 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1942766 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 472 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1007957 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 533 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИ 8 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 11161644 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ"- 3687187 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 46 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИ 8 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 11161644 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ"- 3687187 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 46 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso