4 Август 2020
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1022
 
 
от 27-07-2020 до 02-08-2020 от 27-07-2020 до 02-08-2020
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 2722978 бр. Общ брой сделки - 389 бр. Общ брой Ценни Книжа - 2722978 бр. Общ брой сделки - 389 бр.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 117179 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 58 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 368 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД 268050 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 864802 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 864812 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 370 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 117179 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД 268050 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 58 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 864802 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 864812 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 368 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 370 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС ЕАД 7 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ- 735000 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1858155 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 19 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 1858155 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ- 735000 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС ЕАД 7 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 19 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso