5 Август 2021
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1074
 
 
от 26-07-2021 до 01-08-2021
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 11797793 бр. Общ брой сделки - 1014 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1759920 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 923 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1759865 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД 379000 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 50809 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ 103 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 926 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - НДФ ДИНАМИК 31 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - НДФ ДИНАМИК - 1866510 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 88 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 10034490 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso