БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 880
 
 
от 06-11-2017 до 12-11-2017
 
     
   Общ брой сделки - 812 бр. Общ брой Ценни Книжа - 57231810 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 794 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 5527047 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 792 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 5526997 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - Жилищно компенсаторни записи 1496102 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - "СОФАРМА" АД 169 бр.  
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 2793412 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой приключени сделки - 18 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 51703141 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - 50533225 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ЗИЕСТО" АД 3 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2017-11-06
Увеличение на капитала на "СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ
BG1100031068
BG1100031068
19256929
20103965
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
 
     
   
   
 
   
iso iso
 
 
iso iso