3 Декември 2021
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1090
 
 
от 15-11-2021 до 21-11-2021
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 79007068 бр. Общ брой сделки - 2134 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 166471 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
     
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 410 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИ 245000 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 2088725 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 1778 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 58477207 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 2060 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Брой изтъргувани акции и дялове - 20529861 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 74 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД"АДСИЦ - 3029602 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ" 7 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
2021-11-17
Увеличение на капитала на ДИТСМАНН АД
BG1100036026
BG1100036026
19213701
19213710
1
1
               
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"СОФАРМА" АД
2021-11-16
BG4000006214
134797899
1
BGN
           
РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
2021-11-18
BG4000007212
116284
1
BGN
           
KYNDRYL HOLDINGS INC
2021-11-15
US50155Q1004
1
1
USD
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ДЮНИ" АД
2021-11-23
BG11DYSOAT14
42227069
1
BGN
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso