28 Септември 2021
  БГ
   
   
     
 
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
 
     
 
Бюлетин No 1082
 
 
от 20-09-2021 до 26-09-2021
 
     
   Общ брой Ценни Книжа - 8898652.81 бр. Общ брой сделки - 831 бр.  
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
 Справка за сделки сключени на пода на БФБ
 
     
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
   Брой сделки сключени на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции на приватизационния сегмент - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани Компенсаторни Инструменти - 214073 бр.  
   
     
   
   Брой сделки с облигации - 0 бр.  
   
   Брой изтъргувани облигации - 0 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой сделки - ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД 230 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани Ценни Книжа - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИ 316000 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции - 1273903 бр.  
   
   Брой сключени сделки с акции - 781 бр.  
   
   Брой изтъргувани Ценни Книжа - 1273953 бр.  
   
   Брой сключени сделки с Ценни Книжа - 782 бр.  
   
 
Справка за сделките сключени на извънборсовият пазар
 
     
   Дружество с най-голям Брой приключили сделки - "ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИ 6 бр.  
   
   Дружество с най-голям Брой изтъргувани акции/дялове - ДФ ПРАЙМ АСЕТС - 2067600 бр.  
   
   Брой приключени сделки - 49 бр.  
   
   Брой изтъргувани акции и дялове - 7624599.8159 бр.  
   
 
Дружества с променен код, капитал или номинал на емисията
 
     
 
Дата
Статус регистрация
СТАР ISIN
НОВ ISIN
СТАР
КАПИТАЛ
НОВ
КАПИТАЛ
СТАР
НОМИНАЛ
НОВ
НОМИНАЛ
 
     
 
Нови Дружества регистрирани в ЦДАД
 
     
     
 
Име на Дружеството
Дата на регистрация
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
"ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ
2021-09-20
BG2100010219
6000000
1000
EUR
           
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
2021-09-24
DE000A3E5B58
268
1
EUR
           
 
 
Отписани Дружества от регистъра в ЦДАД
 
     
 
Име на Дружеството
Дата на отписване
Код на Емисията
Капитал
(лв)
Номинал
(лв)
Валута
           
ЕКСПАТ КАПИТАЛ АД
2021-09-23
BG2100012165
600000
1000
EUR
           
ЕЛЕКТРОН-БЪЛГАРИЯ АД
2021-09-20
BG1100041109
4699000
1
BGN
           
 
     
   
 
           
   
iso iso
 
 
iso iso