Дейност Начало   ❯   За Нас   ❯   Дейност
Компанията Централен депозитар е учреден като частно акционерно дружество на 13 август 1996 г. на основание чл.91 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (ЗЦКФБИД). Дейността на Централен депозитар е регламентирана от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 8 на Комисията за финансов надзор (КФН). Централен депозитар осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014) и съответните делегирани актове и актове за изпълнение, приети по силата на Регламент (ЕС) № 909/2014. Притежава валиден лиценз съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 909/2014. Лицензът е издаден от КФН през септември 2018 г. КФН и Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” упражняват контрол върху дейността на Централен депозитар. Към Централен депозитар е създаден Фонд за гарантиране на сетълмента на финансовите инструменти. Фондът гарантира приключване на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар на финансови инструменти и друго място за търговия на финансови инструменти въз основа на споразумение с оператора на мястото за търговия.
Услуги Централен депозитар предоставя услуги, описани в Правилника за дейността и съгласувани напълно и с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета.