Финансова информация Начало   ❯   За Нас   ❯   Финансова информация
IBAN сметки на ЦД ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
АДРЕС: СОФИЯ 1000, УЛ. „ТРИ УШИ” №6, ЕТ.4
БАНКОВИ СМЕТКИ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
В полето „Основание за плащане“ задължително попълвайте ЕИК (БУЛСТАТ) на Дружеството.
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД УСЛУГИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ. ТАКСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕМИТЕНТИ, ЗАЛОЗИ И ФИНАНСОВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА НА ЦД АД:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Обединена българска банка АД, клон “Св. София”
IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05
BIC: UBBSBGSF
ТАКСИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ, ТАКСИ ЧЛЕНСТВО, ВНОСКИ ВЪВ ФОНДА ЗА ВРЕДИ И ФОНДА ЗА ФГС СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА НА ЦД АД:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG06 UNCR 7000 1525 5840 49
BIC: UNCRBGSF
ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИ ПО ПЛАЩАНЕ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЧЛ.13 ОТ ЗСКИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СМЕТКАТА НА ЦД АД В Банка ДСК:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Банка ДСК
IBAN: BG43 STSA 9300 0017 3594 06
BIC: STSABGSF
ЕМИТЕНТИТЕ, КОИТО ИЗПЛАЩАТ ЛИХВИ, ГЛАВНИЦИ И ДИВИДЕНТИ В BGN ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ЦД АД, СЛЕДВА ДА ПРЕВЕЖДАТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА СУМИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНО ОТКРИТАТА ЗА ЦЕЛТА СМЕТКА НА ЦД АД, КАКТО СЛЕДВА:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG38 UNCR 9660 1051 8766 29
BIC: UNCRBGSF
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ В BGN, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ТОВА СРОК СЛЕДВА ДА ПРЕВЕЖДАТ НЕИЗПЛАТЕНИТЕ СУМИ ПО СМЕТКА:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG38 UNCR 9660 1051 8766 29
BIC: UNCRBGSF
ЕМИТЕНТИТЕ, КОИТО ИЗПЛАЩАТ ЛИХВИ В EUR ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ЦД АД, СЛЕДВА ДА ПРЕВЕЖДАТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА СУМИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ПО СПЕЦИАЛНО ОТКРИТАТА ЗА ЦЕЛТА СМЕТКА НА ЦД АД, КАКТО СЛЕДВА:
Получател: Централен Депозитар АД
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN:BG70 UNCR 9660 1451 8766 02
BIC: UNCRBGSF
SWIFT SWIFT кодът на Централен депозитар АД е CEDPBGSF. LEI LEI кодът на Централен депозитар АД е 74780000G07H7WL0WI31. Списък на сетълмент банките в TARGET2 УниКредит Булбанк АД
Тексим Банк АД
Юробанк България АД
Общинска банка АД
Централна Кооперативна Банка АД
Интернешънъл Асет Банк АД
Банка ДСК АД
Токуда Банк АД
KBC BANK NV BRUSSELS
Райфайзенбанк България АД
Първа инвестиционна банка АД
Алианц Банк България АД
TBI Bank EAD
Инвестбанк АД
Ситибанк Европа АД
Българо-американска кредитна банка АД
Българска банка за развитие АД
Търговска банка Д АД