Емитенти
Начало   ❯   Емитенти
Централен депозитар предоставя на дружествата емитирали емисии безналични финансови инструменти механизми за регистрация, водене, съхраняванe и достъп до централния регистър на ценни книжа (ЦРЦК), на основание ЗППЦК, приложимите изисквания на Регламент 909/2014, Наредба №8 на КФН за ЦД и Правилника за дейността на ЦД. На основание вписаните емисии , емитентите могат да вписват промени по емисиите, да заявят изплащане на дивиденти, плащания по облигационни емисии и справка за постъпили уведомления за корпоративни събития.
E-Portal Вход LEI Portal Вход ЕПОС Вход