Услуги Начало   ❯   Емитенти   ❯   Услуги
Услуги в регистъра Дружествата – емитенти на емисии безналични финансови инструменти могат да получат услуги от регистъра на Централен депозитар на основание сключен договор за администриране (поддържане и съхранение на данните) на емисията. Услугите включват регистриране на емисии финансови инструменти, регистрация на корпоративни действия, свързани с промени в капитала на емисията, изготвяне на справки за вписани обстоятелства във водените от него регистри.
Тук ще получите информация за условията, при които дружество - емитент може да регистрира емисия безналични финансови инструменти и промени по емисията. Ще получите информация как може да се извърши плащане на дивидент или плащане по облигационна емисия чрез системата на ЦД АД и информация за постъпили по електронен път уведомления за корпоративни действия. 1. Първоначална регистрация на емисия безналични финансови инструменти и промени по вписани обстоятелства по емисията. Първоначална регистрация на емисия финансови инструменти и промените по вписаните обстоятелства се извършват въз основа на заявление по образец - публикувано в меню „ Образци на документи“ на хартиен носител, или подадено чрез електронната платформа на ЦД: enter.csd-bg.bg. Заявленията се подават от емитент на финансови инструменти, член на ЦД, агенцията за публични предпрития и контрол (АППК) и други органи и лица в предвидените от закона случаи. Към заявленията се прилагат документите, посочени в Правилника на ЦД АД в „Глава шест“, раздел I, както и документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите на ЦД. Дружества, които подават заявленията чрез електронната платформа на ЦД попълват електронен формат на заявлението: enter.csd-bg.bg. Заявленията за регистрация на промени по вписаните обстоятелства на емисията се подават в ЦД след вписване на промените в Търговския регистър. След регистрация на емисията и съответно на промените по емисията, ЦД издава акт за регистрация, който представлява извлечение от вписаните в съответния регистър данни, за конкретното вписване и съдържа информация за: емисията финансови инструменти, списък на притежателите на финансови инструменти, брой финансови инструменти. Актът за регистрация се предоставя на представляващия/те дружеството или на изрично упълномощено лице. Обслужването на емисия ценни книжа се извършва от ЦД въз основа на стандартизиран договор за администриране на финансови инструменти./„ Образци на документи“/. 2. Извършване на плащания чрез системата на ЦД. ЦД АД извършва плащания на дивиденти и плащания по облигационни емисии чрез системата си при условията на сключен договор между съответното дружество и ЦД /„ Образци на документи“/ и след получаване на заявление. Процедурата за „Извършване на плащания чрез системата на ЦД“ е описана в Правилника на ЦД , „Глава шест“, раздел VI. /Правилник на ЦД/. Заявлението за плащане на дивидент и плащания по облигационна емисия, подадено на хартиен носител е свободен текст и съдържа следните данни: ISIN на емисията, брой акции /облигации, номинална стойност на една акция/облигация, общата сума на дивидента/облигационното плащане, размер на дивидента /лихва или главница за една акция/облигация, дата, към която се определя акционерния състав/състава на облигационерите, начална дата за плащането, данни за определеното от дружеството лице по чл.64 от Наредба № 8 - наименование на банката , банкова сметка, по която ЦД да преведе дивидента/облигацоинното плащане и електронен адрес за изпращане на списъка на лицата с лични сметки. За всяко плащане - на лихва или на главница се подава отделно заявление, включително в случаите когато плащанията са на една и съща дата. Плащанията се извършват независимо от едно от друго. Към заявлението за плащане по облигационна емисия се предоставя информация за следващото плащане по емисията - дата и вид на плащането и размер на лихвения процент. Дружества, които подават заявление за плащането чрез електронен портал попълват електронен формат на заявлението - enter.csd-bg.bg. 3. Уведомления, свързани с корпоративни събития Дружеството – емитент уведомява ЦД за предстоящо корпоративно действие след вземане на решението от съответния компетентен орган. Дружеството – емитент уведомява ЦД за предстоящо корпоративно действие след вземане на решението от съответния компетентен орган. Уведомлението от дружеството, за предстоящо корпоративно действие се извършва само чрез електронна платформа на ЦД – enter.csd-bg.bg. Полученото от дружество – емитент, уведомление за предстоящо корпоративно събитие се изпраща от ЦД АД до членовете му чрез електронната си система като предаването на информацията за корпоративни събития се извършва съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212. 4. Справки и удостоверения: ЦД изготвя справки за вписани обстоятелства във водените от него регистри, както следва: ЦД изготвя справки за вписани обстоятелства във водените от него регистри, както следва: 1. удостоверение за структурата на капитала на дружества; 2. справка за регистрираните движения по партидата на дружеството емитент; 3. справка за процентното участие на акционер; 4. справки за размера на капитала и за тежести върху емисията; 5. справки за платени дивиденти/лихви и главници; и др. Справките се изготвят въз основа на заявление, което следва да съдържа: данни за дружеството, вид и информация за справката, формат на справката, дата към която да бъде издадена. Заявленията за изготвяне на справки се подават на хартиен носител или по електронен път чрез попълване на формуляр в електронен формат. Справките се предоставят на заявителя при спазване на изискванията на чл. 133 от ЗППЦК за предоставяне на информация от ЦД. Справките се получават от заявителя или от упълномощено от него лице при представен документ за платена такса.
Издаване на LEI код Присвояването и поддържането на LEI се извършва от kdd-lei, в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF и общите условия на KDD-lei. Централен депозитар, на договорна основа, действа в качеството си на регистрационен агент с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на общите условия се реализират посредством системата на Централен депозитар, в т. ч. приемането на заявленията за издаване, трансфер и / или поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др. https://lei.csd-bg.bg/
Електронни Общи събрания

ЕПОС е платформа, създадена от Централен депозитар за организиране на общи събрания (ОС) с електронни средства. Позволява провеждането както на напълно електронни ОС, така и на хибридни (в съчетание с физическо участие). ЕПОС представлява софтуерен продукт, целево ориентиран към всички участници в ОС.

Предоставя възможност:
  • Емитентите да организират провеждането на ОС надеждно и напълно автоматизирано, в съответствие с националното законодателство и европейските принципи и препоръки, сред който Market Standards for General Meetings и Shareholders Right Directive
  • Акционерите да упражнят правото си на глас по избран от тях начин
  • ЕПОС е универсална платформа с интуитивно управление, предназначена за публични и непублични компании, вкл. за всички организации, провеждащи ОС
Участието в ОС е възможно по следните три начина:
  • Присъствено (лично или чрез пълномощник);
  • Чрез предварително електронно гласуване, през платформата (лично или чрез пълномощник);
  • Онлайн, чрез ЕПОС, в деня на провеждането на ОС (лично или чрез пълномощник).

Упълномощаване на представители на акционерите е възможно, при спазване на правилата, посочени в Поканата за ОС и съответния образец на пълномощно.

За електронното участие в ОС е необходимо акционерът да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден в България.

ЕПОС предлага възможност за видео стрииминг на събитието.

За присъстващите онлайн участници, е предвидена „чат“ функцията за комуникация.

ЕПОС поддържа и англоезична версия.