Арбитражен съд Начало   ❯   За Нас   ❯   Арбитражен съд
Арбитражен съд Арбитражният съд към Централен депозитар е създаден въз основа на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Той е действаща независима правораздавателна институция, чиято цел е да гарантира на членовете на Централен депозитар бързо, ефективно и специализирано правораздаване, съответстващо на динамиката на пазара за безналични ценни книжа. Последиците на приключил арбитражен процес са окончателно решение, което веднага влиза в сила. Решението на Арбитражния съд слага край на спора и не подлежи на обжалване. Арбитражният процес може да приключи и с подписана от страните и арбитрите спогодба, която по правната си сила е приравнена на арбитражното решение. Арбитражното решение и постигнатата спогодба подлежат на принудително изпълнение, така както всяко друго влязло в сила решение на държавен съд.
Арбитражна колегия Списък на арбитри към арбитражния съд към ЦД АД
Имена Позиция Контакти
Проф. Ангел Калайджиев Заместник-председател на Арбитражния съд
Антоанета Радонова Доктор по гражданско право aradonova@gmx.net
Бойко Ботев Адвокат /САК/ b.botev@batkov.com
Даниела Димитрова Христова Корпоративен секретар на „Сосиете Женерал Експресбанк”АД daniela.hristova@socgen.com
Диана Тодорова Ганчева Юрисконсулт в дирекция „Правна”, БНБ gancheva.d@bnbank.org
Диана Тонева Драгнева-Иванова Директор на дирекция "Правна", Министерство на финансите d.dragneva@minfin.bg
Екатерина Радева Член на СД на УД „Златен лев Капитал” АД ekaterina_r@zlatenlev.com
Иван Мангачев Доктор по право, Главен асистент по Търговско право в НБУ mangatchev@nbu.bg
Иван Стоянов Юрисконсулт в дирекция „Правна”, БНБ stoyanov.i@bnbank.org
Калина Ангелова - Николова Председател на Арбитражния съд, Директор на дирекция „Правомерност“, Българска фондова борса АД kalina.nikolova@bse-sofia.bg
Красимир Стефанов Гюров Адвокат gyurov@grlawoffice.bg
Мая Фезлийска Директор на Управление „Правно” към Уникредит Булбанк maya.fezliyska@unicreditgroup.bg
Николай Викторович Майстер Изпълнителен директор на ИП „Интеркапиал Маркетс” АД mayster@intercapital.bg
Чавдар Спасов Адвокат /САК/ spasovch@yahoo.com