Новини Начало   ❯   За Нас   ❯   Новини

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че тези от Вас, които възнамеряват да използват платформата на БФБ за сключване и регистрация на договори за заем на ФИ, трябва да имат предварително декларирани по две парични сметки за съхранение на обезпеченията (различни от сетълмент сметките) – една в EUR и една в BGN. Въпросните сметки също следва да бъдат декларирани със съгласие за директен дебит, но ще бъдат използвани само и единствено за управление и съхранение на обезпеченията по сделки (договори) за заемане. Сметките в евро ще се използват за съхранение на обезпечение по заеми за ФИ деноминирани в евро, а сметките в лева, за останалите емисии.

Допускането на участник в реалната среда, ще бъде възможно след регистрирането на тези сметки в ЦД. Регистрацията ще се извършва въз основа на декларациите (или писма в свободен текст) за сетълмент сметките, придружени с оригинал на Съгласие за директен дебит издадено от банката-принципал. За проиграване на сценарии в тестова среда деклариране на такива сметки не е необходимо.

В случаите на маржин кол (margin call), страните по договора за заем ще получат известие за него в първия резултатен OUT файл, след установяване на необходимостта от допълване на обезпечението.