Тарифа Начало   ❯   Емитенти   ❯   Тарифа
Информация за размера на месечните такси на дружестватаISINГодинаМесецРазмер на месечната такса за поддържане и съхранение на емисията в леваРазмер на таксата за изготвяне на извлечение от книгата в лева - печат, с ДДС*Размер на таксата за изготвяне на извлечение от книгата в лева - интернет, с ДДС*
emptyMessage
* Таксата се заплаща при подаване на заявка за изготвяне на извлечение от книгата на притежателите на безналични финансови инструменти.