Плащания с компенсаторни инструменти Начало   ❯   Други   ❯   Плащания с компенсаторни инструменти
ПЛАЩАНИЯ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ За целите на регистрация на прехвърляния в съответствие с чл.13 от ЗСКИ, се прилага Раздел III (Плащания с компенсаторни инструменти) от Правилника на Централен депозитар: Чл. 179.
(1) За регистриране на плащания с КИ по сделки, съгласно чл.13 и чл.13а от ЗСКИ, компетентния орган, приел плащането изготвя и изпраща в ЦД уведомление за плащане с КИ по образец, към което прилага:
1. нареждане от притежателя за плащане с компенсаторни инструменти – по образец;
2. документ за платена такса към ЦД;
3. (изм. - Протокол № 1 от 27.01.2017г.) оригинал на депозитарната разписка или друг удостоверителен документ, издаден от Централен депозитар АД, с които платецът е удостоверил наличието и притежанието на компенсаторните инструменти.
(2) ЦД регистрира плащането с КИ в срок до три работни дни от получаване на пълния комплект документи.
(3) При установяване на невъзможност да бъде регистрирано плащането ЦД изпраща уведомление до платеца и органа приел плащането за констатирания проблем и причините, възпрепятстващи операцията в тридневен срок от получаване на преписката. При липса на данни за адрес на платеца, справката се изпраща само до съответния орган.