Регулиращи дейността Начало   ❯   Основни документи   ❯   Регулиращи дейността
Национална нормативна уредба Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Закон за дружествата със специална инвестиционна цел Закон за сделките с компенсаторни инструменти Закон за договорите за финансово обезпечение Закон за платежните услуги и платежните системи Закон за кредитните институции Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Граждански процесуален кодекс Търговски закон Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти Правилник за дейността на Централен депозитар Правила на Българска фондова борса АД

Европейско законодателство Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/393 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за образците и процедурите за отчитане и предаване на информация във връзка с интернализирания сетълмент Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на формàта на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента