Финансови обезпечения Начало   ❯   Особени залози   ❯   Финансови обезпечения
Финансови обезпечения Финансовите обезпечения се вписват по клиентски сметки за безналични финансови инструменти по Закона за договорите за финансово обезпечение /ЗДФО/ и разпоредбите на чл. 205 и следващите от Правилника за дейността на Централен депозитар.

С договора за финансово обезпечение едно лице, наречено "обезпечител", прехвърля правото на собственост или учредява залог върху финансово обезпечение на друго лице, наречено "обезпечено лице", с цел да обезпечи финансово задължение.

Чрез договора за залог обезпечителят учредява залог в полза на обезпеченото лице, като при учредяване на залога запазва пълното или ограничено право на собственост или всички права върху финансовото обезпечение.
Тарифа Таксата за извършените услуги е съгласно Тарифата на цените и услугите на Централен депозитар т.V.
Заявления Заявление за финансово обезпечение по ЗДФО с предоставяне на залог можете да намерите тук.
FAQ - Финансови обезпечения