Хармонизация Начало   ❯   Европейска свързаност   ❯   Хармонизация
Оценявайки значимостта на процеса по хармонизация на европейския пазар при обработката на корпоративни действия – една от най-сложните области на пост-търговията, Централен депозитар се включи активно в тази инициатива от 2011 г., преодолявайки съществуващите национални различия (правила и практики).
BG-MIG Създадена бе национална група (BG-MIG), включваща представители на всички основни сегменти на финансовия пазар. Основна цел на групата бе подпомагане и координиране на процеса по прилагане на of Market Standards for Corporate Action Processing , одобрени от Corporate Actions Joint Working Group (CAJWG). В резултат, в Правилника за дейността на Централен депозитар бяха добавени указания за организация на корпоративните действия, понастоящем установени като пазарна практика.
CASG Въпреки че процеса по присъединяване към T2S, стартира през 2021 г., още през 2015 г. Централен депозитар включи в Правилника за дейността си процедурите по обработка на неприключили транзакции (Transaction Management Procedures), одобрени от Подгрупата за корпоративни действия (CASG) и задължителни за участниците в T2S.
ЛИЦЕНЗ През 2018 г. Централен депозитар получи лиценз за дейност като ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЦК, в съответствие с CSDR (Регламент (ЕС) № 909/2014) и приложимите ITS и RTS. Приемането и прилагането на европейските изисквания за предоставяне на услуги, подпомага допълнително дейността по хармонизацията, включително по отношение на окончателността на сетълмента, режима на сетълмент дисциплината и структурата на сметките.
JWGGM Следвайки принципите на Стандартите за общи събрания, разработени от European Joint Working Group on General Meetings (JWGGM), разпоредбите на Shareholders Rights Directive и в съответствие с националното законодателство, през същата година бе създадена и Електронната платформа за общи събрания (ЕПОС). ЕПОС представлява софтуерен продукт, целево ориентиран към всички участници в ОС. Предоставя възможност емитентите да организират провеждането на ОС надеждно и напълно автоматизирано, а акционерите да упражнят правото си на глас по избран от тях начин.
AMI-SECO В началото на 2019 г. беше създадена Национална група на заинтересованите страни (NSG), за да оцени стандартите на Консултативната група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (AMI-SeCo) за корпоративни действия и процеси на фактуриране, както и да осигури тяхното приложение. ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР редовно анализира нивото на интеграция и предоставя информация за периодичните издания на европейските хармонизационни структури. С всички свои действия и дефинирани приоритети, Централен депозитар се стреми да предоставя на своите членове услуги на европейско ниво, като по този начин повишава безопасността и ефективността на системата за сетълмент на ценни книжа и сетълмент инфраструктурата като цяло.