Международни връзки Начало   ❯   Европейска свързаност   ❯   Международни връзки
ВРЪЗКИ МЕЖДУ „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД И ДРУГИ ДЕПОЗИТАРНИ ИНСТИТУЦИИ И ПАЗАРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ CLEARSTREAM BANKING LUXEMBURG (CBL) Между „Централен депозитар” АД и Clearstream Banking Luxemburg (CBL), в качеството й на депозитарна институция на финансови инструмент, е налице изградена връзка, съответно ЦД има функционираща сметка в системата на CBL, открита по реда на общите условия, приложими за всички клиенти на CBL. Посочената връзка е изградена за постигане на ефективен и икономичен сетълмент на сделки с финансови инструменти, сключени на пазар BSE International, организиран от „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), в съответствие с приложимото законодателство и правилата за работа на системите за сетълмент, управлявани от „Централен депозитар” АД и CBL. УНГАРСКИ ДЕПОЗИТАР НА ЦЕННИ КНИЖА - KELER Между „Централен депозитар“ АД и KELER е постигнато споразумение за стандартна връзка по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014). През 2019 г. KELER придоби статут на директен член на „Централен депозитар“ АД и участник в системата за клиринг и сетълмент на „Централен депозитар“ АД. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА „Централен депозитар“ АД е участник в Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа (ЕСРОТ) на БНБ. Със сключеното между БНБ и „Централен депозитар“ АД споразумение за участие в ЕСРОТ се регулират отношенията във връзка с регистрацията и сетълмента на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК), сключени на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса София“ АД, при спазване на нормативните актове, регламентиращи пазара на ДЦК. Между БНБ и „Централен депозитар“ АД е сключен договор за включване на спомагателна система, оперирана от “Централен депозитар” АД в Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) с цел предоставяне на услуги по извършване на паричния сетълмент в евро на сделки с ценни книжа и на плащания по корпоративни действия. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПАЗАРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ „Централен депозитар“ АД има изградени връзки и сключени договори за сетълмент на сделки с финансови инструменти със следните места за търговия:
  • Регулиран пазар – пазарен оператор „Българска фондова борса“ АД.
  • Многостранна система за търговия (МСТ) – организатор инвестиционен посредник „Капман“ АД.