Дневен график Начало   ❯   Членове   ❯   Дневен график
График Настоящите график и схема за работа на системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар са в сила от 18.09.2017 г. Автоматичните обработки за един астрономичен ден са четиринадесет на брой, а поредността, часовете им на стартиране и работа са както следва:
Час на стартиране Работен дизапазон Активен модул
08:00 08:00 08:20 Основен (само ЯДРО)
08:20 08:35 Спомагателен (+РЕСТР)
08:20 09:00 Комуникационен
09:00 09:00 09:20 Основен (само ЯДРО)
09:20 09:35 Спомагателен
09:20 10:00 Комуникационен
10:00 10:00 10:25 Основен (само ЯДРО + НЕТ+ НЕТЦБ)
10:25 10:40 Спомагателен
10:25 10:30 Комуникационен
10:30 10:30 11:00 Основен (само ЯДРО + СЕТ)
11:00 11:15 Спомагателен
11:00 11:20 Комуникационен
11:20 11:20 11:40 Основен (само ЯДРО)
11:40 11:55 Спомагателен
11:40 12:00 Комуникационен
12:00 12:00 12:25 Основен (само ЯДРО + НЕТ+ НЕТЦБ)
12:25 12:40 Спомагателен
12:25 12:30 Комуникационен
12:30 12:30 13:00 Основен (само ЯДРО + СЕТ)
13:00 13:15 Спомагателен
13:00 13:20 Комуникационен
13:20 13:20 13:40 Основен (само ЯДРО)
13:40 13:55 Спомагателен
13:40 14:00 Комуникационен
14:30 14:30 14:55 Основен (само ЯДРО + НЕТ+ НЕТЦБ)
14:55 15:10 Спомагателен
14:55 15:10 Комуникационен
15:10 15:10 15:40 Основен (само ЯДРО + СЕТ)
15:40 15:55 Спомагателен
15:40 16:00 Комуникационен
16:00 16:00 16:20 Основен (само ЯДРО)
16:20 16:35 Спомагателен
16:20 17:00 Комуникационен
17:00 17:00 17:20 Основен (само ЯДРО)
17:20 17:35 Спомагателен
17:20 18:00 Комуникационен
17:50 17:50 18:10 Основен (само ЯДРО)
18:10 18:25 Спомагателен
18:10 19:00 Комуникационен
19:00 19:00 19:20 Основен (само ЯДРО)
19:20 19:35 Спомагателен
19:20 20:00 Комуникационен
Пояснения Основен модул

Основният модул е съвкупност от различни процедури и алгоритми, част от които са стандартни и се изпълняват при всяка една от обработките за деня, а друга част са специфични и се изпълняват в една или в няколко от тях.

Стандартните процедури образуват т. нар. ядро (KERNEL), в което влизат процедурите по обработка и изпълнение на инструкции подадени във връзка с:
 • Регистрация на клиент
 • Откриване на сметка
 • Прехвърляния на финансови инструменти със и без смяна на собственост
 • Сделки с ФИ сключени на Регулиран пазар
 • Извънборсови сделки
 • Сделки на извънрегулиран пазар
 • Извършване на корекции по грешно подадени инструкции
 • Други
Към специфичните процедури се причисляват процедурите за:
 • Изчисляване на нетните парични задължения на членовете (НЕТ)
 • Изготвяне и изпращане на файл за нетните парични позиции на ИП към централната банка (НЕТЦБ)
 • Обработка на отговора с резултатите от системата за разплащане на централната банка, въз основа на което се финализират или отлагат сделките с паричен сетълмент (СЕТ)
 • Изготвяне и изпращане на файл със счетоводните разчети на ИП вследствие на изпълнени през деня инструкции и операции с книжа (ПАРАГОН)
 • Изготвяне на заявените от регистрационните агенти удостоверения за притежание на финансови инструменти (ПРИНТ)
 • Вписване на обезпечения и обстоятелства по договори за маржин сделки, къси продажби и финансови обезпечения в регистъра на Централен депозитар
 • Отразяване на тежести по вписани залози по ЗОЗ, запори и финансови обезпечения
Спомагателен модул

Спомагателният модул е програмното осигуряване, което изготвя файловете съдържащи информацията за статуса на подадените от членовете инструкции и резултатите от работата на процедурите от основния модул. При всички обработки, с изключение на обработката от 08:00 часа, той изпълнява един и същ софтуерен алгоритъм, а създадените в резултат файлове, съдържат еднакъв брой и вид секции с информация.

При първата за деня обработка (от 08:00ч.), освен стандартните секции, спомагателният модул добавя в резултатните файлове една допълнителна секция (РЕСТР), в която е включена информация за наличие или липса на тежести върху финансови инструменти намиращи се по клиентски сметки при членовете на Централен депозитар.

Комуникационен модул

Комуникационният модул приема и зарежда в информационната система съобщенията, с които членовете на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР изпращат инструкциите си към Централен депозитар. Освен това, той прави проверка за синтактична достоверност на съобщенията и връща отговор за резултата от разчитането им.