Членство Начало   ❯   Членове   ❯   Членство
Членове на Централен депозитар могат да са лицата, посочени в чл. 131, ал. 1 от ЗППЦК и имат сключен договор за членство с Централен депозитар, след приемането им от Съвета на директорите при условията и реда на Правилника на Централен депозитар.

Членовете на Централен депозитар могат да бъдат участници в системата за сетълмент в съответствие с чл. 109а, ал. 2 от ЗППЦК. Всички членове са равнопоставени и имат еднакви права и задължения според вида на членството си. Те са длъжни да спазват разпоредбите на правилника, приложимото законодателството и договора за членство. Изборът на вида членство е доброволен и се определя от заявителя при условие, че отговаря на критериите за съответния вид членство.

Видовете членство в Централен депозитар са:
Клирингов член Клиринговият член може да извършва от свое име и за своя сметка, от името и за сметка на своите клиенти, както и от името и за сметка на неклирингови членове и/или техни клиенти, операции по:
 • Приключване на сделки с безналични финансови инструменти
 • Откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти и регистрация на клиенти
 • Откриване и водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с безналични финансови инструменти
 • Регистриране и депозиране на безналични финансови инструменти
 • Представителство при заявяване и извършване на корпоративни действия, включително и за изпълнение на парични и непарични задължения на емитент на безналични финансови инструменти, към притежателите на финансовите инструменти и към Централен депозитар
 • Попечителство - държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция и свързаните с нея услуги
 • Други функции, свързани с дейността на Централен депозитар, съгласно правилника.
Клиринговият член може да извършва операции и от името и за сметка на неклирингови членове, в случаите когато неклиринговите членове сключват сделки с безналични финансови инструменти за своя сметка и/или за сметка на свои клиенти.

В допълнение, клиринговите членове на Централен депозитар могат да извършват и дейност като:

ОПЕРАТОР ПО РЕГИСТЪРА – дейност по отразяване в регистрационната система на промени в собствеността, произтичащи от регистрация на приключили сделки с финансови инструменти в СКС

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ – дейност по регистрация на прехвърляния на финансови инструменти, свързани с предварително сключени между страните сделки, дарения и наследяване.
Директен член Директният член може да извършва от свое име и за своя сметка, както и от името и за сметка на своите клиенти, операции по:
 • Приключване на сделки с безналични финансови инструменти
 • Откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти и регистрация на клиенти
 • Откриване и водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с безналични финансови инструменти
 • Регистриране и депозиране на безналични финансови инструменти
 • Представителство при заявяване и извършване на корпоративни действия, включително и за изпълнение на парични и непарични задължения на емитент на безналични финансови инструменти, към притежателите на финансовите инструменти и към Централен депозитар
 • Попечителство - държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция и свързаните с нея услуги
 • Други функции, свързани с дейността на Централен депозитар, съгласно правилника.
В допълнение, директните членове на Централен депозитар могат да извършват и дейност като:

ОПЕРАТОР ПО РЕГИСТЪРА – дейност по отразяване в регистрационната система на промени в собствеността, произтичащи от регистрация на приключили сделки с финансови инструменти в СКС

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ – дейност по регистрация на прехвърляния на финансови инструменти, свързани с предварително сключени между страните сделки, дарения и наследяване.
Неклирингов член

Неклиринговият член може да извършва чрез клирингови членове, операции по:

 • Приключване на сделки с безналични финансови инструменти
 • Откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти и регистрация на клиенти
 • Откриване и водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с безналични финансови инструменти
 • Регистриране и депозиране на безналични финансови инструменти
 • Представителство при заявяване и извършване на корпоративни действия, включително и за изпълнение на парични и непарични задължения на емитент на безналични финансови инструменти, към притежателите на финансовите инструменти и към Централен депозитар
 • Попечителство - държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция и свързаните с нея услуги
 • Други функции, свързани с дейността на Централен депозитар, съгласно правилника.

Кандидатстване за членство

Изискванията, условията и кандидатстването за членство са описани в Глава 2 и Глава 3 от Правилника за дейността на Централен депозитар, а документите необходими за кандидатурата са следните:

 • Заявление за членство (по образец)
 • ЕИК или друг идентификационен номер (ако няма ЕИК)
 • Идентификационен код на правния субект
 • Копие на лиценз за извършване на дейност, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) или от Българска народна банка (БНБ). Лицата, лицензирани в държава членка на ЕС, представят копие на нотификацията от съответния компетентен орган за извършване на дейност на територията на Република България
 • Декларация (по образец) за номерата на банковите сметки за получаване на средства от корпоративни действия
 • Декларация (по образец) за номерата на банковите сметки за участие в системата за клиринг и сетълмент
 • LEI код на юридическото лице, кандидатстващо за членство в Централен депозитар (ако има такъв)