Фонд за гарантиране на сетълмента Начало   ❯   Членове   ❯   Фонд за гарантиране на сетълмента
Към Централен депозитар е създаден Фонд за гарантиране на сетълмента, който да гарантира приключване на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар на финансови инструменти. Фондът не гарантира приключването на сделки, сключени извън регулиран пазар, независимо от начина на оповестяването им. Подробна информация за дейността на фонда можете да намерите в Раздел X на Правилника на Централен депозитар.