Комуникация Начало   ❯   Членове   ❯   Комуникация
Комуникацията между Централен депозитар в качеството му на системен оператор на Система за клиринг и сетълмент (СКС) и неговите членове (по отношение на заявките за извършване на операции в системата), се осъществява по електронен път. Системата за клиринг и сетълмент (СКС) на Централен депозитар е напълно автоматизирана, а достъпът до нея е възможен през SWIFT канал или чрез FTP протокол.
Достъп чрез FTP протокол На всеки свой член, Централен депозитар предоставя права за отдалечен достъп чрез FTP протокол до сървъра за комуникация. С предварително декларираните потребителски имена и пароли, членовете получават достъп до специално обособен и резервиран за тях комуникационен сегмент. В този сегмент има директории, чрез които всеки член изпраща съобщения с инструкции към Централен депозитар (директория „IN”) или получава отговори с резултати за обработката им (директория „OUT”). Чрез последната директория, членовете на депозитара получават и резултатните файлове след всяка обработка съдържащи и информацията за статуса на подадените от него инструкции.

През директориите „IN” и „OUT” се осъществява и информационният обмен между банките и Централен депозитар, касаещ нетните парични позиции на ИП и резултатите от изчисляването на нетните парични задължения. Съобщенията, с които банките информират Централен депозитар за салдата по обслужваните от тях DVP сметки (МТ293), се изпращат съответно в директория „IN”, а съобщенията с резултата от обработката на същите, както и съобщението с резултата от изчисляване на нетните парични задължения (MT298) – в директория „OUT”.

Освен цитираните по-горе директории, за всеки участник в СКС има създадени още две такива – „ARCHIVE” и “DIV”. Първата се използва за неформална комуникация (за обмен на нестандартни файлове и съобщения), а втората – за обмен на файлове или съобщения съдържащи информация за изплащане на дивидент на акционери-клиенти на члена на Централен депозитар.
Достъп през SWIFT канал

Достъпът до СКС на Централен депозитар чрез комуникационната среда на SWIFT е описан подробно в ръководството „SWIFT FIN Operation guide” на SWIFT.

Принципи на използване на двата канала за достъп до CKC (FTP и SWIFT)
 • Всеки член на Централен депозитар може да използва и двата канала за достъп (FTP и SWIFT) едновременно или поотделно, но само един канал за една операция
 • Всеки член декларира пред Централен депозитар,кой от двата канала ще използва приоритетно
 • За всяка една отделна операция членът на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР комуникира със СКС само през един избран за конкретната операция канал, с изключение на случаите на срив в избрания канал и необходимост от превключване към резервен
 • За всяка една операция (напр. сетълмент на конкретна сделка) членът на Централен депозитар получава отговори от СКС по канала, през който е изпратил първоначалното (иницииращото) съобщение
 • Когато комуникацията се инициира от Централен депозитар (съобщения за корпоративни действия), Централен депозитар използва този канал за изпращане на съобщения към члена на Централен депозитар, който е деклариран от члена като приоритетен.
Преките участници в системата изпращат електронни съобщения, които съдържат нареждания и/или инструкции за извършване на операции в СКС чрез описаните по-горе канали за комуникация. Съобщенията се базират на стандарт ISO (International Standard Organization) 15022, а тяхната структура, формат, правила за регистрация и начин на подаване са описани в техническите инструкции за работа със системата.

След постъпване на инструкциите в СКС, се извършва синтактична проверка на съобщенията (относно съответствие с изискуемия стандарт) и се връща отговор за резултата от нея. Несъответстващите съобщения се изключват от последваща обработка. Инструкциите за прехвърляне се считат за въведени от момента на регистрацията им в СКС и съдържат минимум следните задължителни реквизити:
 • Подател
 • Дата на изготвяне на нареждането
 • Дата на сетълмент (DVP)
 • Брой финансови инструменти
 • Единична и обща стойност в пари
 • Емисия
 • Насрещна страна по сделката (член на Централен депозитар)
 • Допълнителни реквизити (за отделните видове нареждания за прехвърляне) - посочени са в инструкции за работа със СКС
Съобщенията, които изискват двустранно потвърждение се сравняват в СКС за съответствие по следните реквизити:
 • Дата на сетълмент
 • Общ брой финансови инструменти
 • Единична стойност в пари
 • Обща стойност в пари
 • Номер на борсова сделка
 • Емисия
 • Насрещна страна по сделката (член на Централен депозитар)
 • Индикатор за предварителен отказ от изпълнение на процедури по пазарна претенция и трансформация при отложен сетълмент
След успешно срещане (matching) на съобщенията, данните от тях се обединяват в трансфер с номер на съобщението, подадено от страна на прехвърлителя. Номерът на трансфера при борсова сделка е този присвоен от регулирания пазар.

Съобщенията, които се изпращат едностранно и не изискват срещане по реквизити, се обработват като самостоятелни инструкции.