Услуги Начало   ❯   Членове   ❯   Услуги
Централен депозитар организира и управлява система за клиринг и сетълмент (СКС) на безналични финансови инструменти с окончателност на сетълмента, включително като извършва следните услуги:
  • Откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти в СКС
  • Регистриране и осигуряване на приключване на сделки с безналични финансови инструменти
  • Водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти
  • Регистриране на репо и обратно репо сделки с финансови инструменти
  • Управление на Фонд за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти
  • Управление на централизирана информационна система за посредничество (пул) при заемане на финансови инструменти.
Централен депозитар предоставя на членовете си механизми за приключване на сделки с безналични финансови инструменти, при осъществяване на дейността като оператор на система с окончателност на сетълмента в съответствие с чл. 109а от ЗППЦК и глава осма от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

Услугите се предоставят след получаване на необходимите за това разрешения (съгласно действащата нормативна уредба), като се спазват следните принципи:
  • Осигуряване на равни условия за достъп и участие в системата за клиринг и сетълмент на всички свои членове, съобразно избрания вид членство
  • Прилагане на унифицирани правила за приключване на сделки и трансфери с финансови инструменти
  • Прилагане на обективни стандарти, честно и безпристрастно отношение към различните членове, както и техните клиенти при обслужване на заявените от тях операции
  • Предоставяне на услугите необвързано една от друга.

За предоставените на своите членове услуги Централен депозитар събира такси по приета от Съвета на директорите тарифа.